Czy w opisanym stanie faktycznym dochody osiągane z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane według liniowej - 19% - stawki podatku dochodowego ?

Sygnatura: PBI-2/4150/IN-2/USŁ-W/2005/LP
Data: 2005-03-17
Referencje:
Autor: Izba Skarbowa w Łodzi
Publikator: -

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew z dnia 18.02.2005r. Nr IX-005/26/Z/K/05, a tym samym nie podziela stanowiska przedstawionego przez Pana we wniosku złożonym w dniu 18.01.2005r.

Postanowieniem z dnia 18.02.2005r. Nr IX-005/26/Z/K/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznał za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku o interpretację z dnia 18.01.2005r.

Składając wniosek skorzystał Pan z uprawnienia wynikającego z art. 14a ww. ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie uzyskania przez podatników pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Jednocześnie podał Pan, iż w przedmiocie sprawy nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, jak również postępowanie przed sądem administracyjnym.

Przedmiotem zapytania jest stan faktyczny, w którym od dnia 01.03.2004r. prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży materiałów budowlanych, w tym dla Przedsiębiorstwa "Z" S.A., gdzie do dnia 31.01.2004r. był Pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku kierownika działu handlowego. W ramach powierzonych przez pracodawcę obowiązków kierownika działu handlu prowadził Pan i nadzorował sprzedaż materiałów budowlanych, pozyskiwanie klientów i dostawców dla Przedsiębiorstwa "Z" S.A.W 2004 r. w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej (od dnia 01.03.2 04r.) dokonywał Pan sprzedaży materiałów budowlanych dla byłego pracodawcy, jak i nabywał od niego materiały budowlane.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny wyraził Pan stanowisko, iż art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nie pozbawia Pana prawa wyboru w 2005 roku opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej zgodnie art. 30c cyt. ustawy, tj. w wysokości 19% podstawy opodatkowania.

Po dokonaniu analizy akt sprawy oraz przepisów mających zastosowanie w przedmiotowej sprawie, Dyrektor tut. Izby Skarbowej zauważa, co następuje:

Zgodnie z art. 9a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm. - przepis zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12.11.2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 202, poz. 1956) podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c przywołanej ustawy. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (art. 9a ust. 2 cyt. ustawy).

Jeżeli podatnik, któr ybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

    1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
    2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do złożenia właściwych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku i wpłacenia zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek (art. 9a ust. 3 ww. ustawy).

Z powyższych przepisów, które weszły w życie z dniem 01.01.2004r. wynika, iż z opodatkowania w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będą mogli korzystać podatnicy, którzy uzyskają z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki - przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w ramach stosunku pracy.

Bezspornym w sprawie jest, iż zarówno jako pracownik Firmy "Z" S.A. jak i prowadząc działalność gospod zą w zakresie obrotu materiałami budowlanymi, oferował Pan do sprzedaży towary zakupione od byłego pracodawcy, świadczy to o wykonywaniu przez Pana w ramach działalności gospodarczej równocześnie czynności usługowych wobec byłego pracodawcy.

Próby zróżnicowania przez Pana swojego działania w ramach umowy o pracę i działalności gospodarczej, zawarte we wniosku z dnia 18.01.2005r., a określające czynności wykonywane w ramach umowy o pracę jako usługi pośrednictwa w sprzedaży, natomiast zakres działalności gospodarczej jako sprzedaż, nie zmieniają obiektywnej oceny stanu faktycznego w sprawie. Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, oferował Pan towary Firmy "Z" S.A. w roku 2004 w roku, które jednocześnie oferował Pan jako pracownik Firmy "Z" S.A. w tym samym roku. W konsekwencji w przedmiotowym stanie faktycznym obowiązuje Pana w 2005 r. forma opodatkowania na tzw. zasadach ogólnych.

Dyrektor tut. Izby Skarbowej uprzejmie informuje, że nie jest uprawniony do komentowania zaprezentowanej przez Pana opinii, bowiem zgodnie z przywołanym art. 14a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, uprawnienia organu podatkowego zawężone są wyłącznie do udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza jak w sentencji niniejszej decyzji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Polecamy: