Czy w opisanym stanie faktycznym podatnik posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego i czy spełnia warunki wraz z małżonką, by ubiegać się o ulgę remontowo - modernizacyjną za rok 2004?

Sygnatura: 1419/UPO-415-18/05/AS
Data: 2005-03-23
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Płocku
Publikator: -

P O S T A N O W I E N I E


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60)postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Panu X, oceniając stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2004 roku (data wpływu do tut. Organu 31 stycznia 2004 roku) w sprawie odliczenia od podatku wydatków poniesionych w 2004 roku z tytułu modernizacji lokalu mieszkalnego - przedstawione we wniosku złożonym w dniu 31 stycznia 2005 roku o udzielenie interpretacji jako prawidłowe.


U Z A S A D N I E N I E


1. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: W dniu 2 czerwca 2003 roku oraz 20 kwietnia 2004 roku Pan X wraz z żoną zawarli umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową na realizację budowy lokalu mieszkalnego nr (...), w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w X, przy ul.(...). W początkowej fazie termin oddania lokalu do użytkowania przewidziany był na dzień 30 sierpnia 2004 roku. Państwo X wnieśli do Spółdzielni Mieszkaniowej w celu uzyskania mieszkania środki własne, uzyskane w wyniku udzielonego kredytu bankowego oraz sprzedaży własnego mieszkania. W dniu 12 października 2004 roku Państwo X otrzymali pismo, w którym Spółdzielnia Mieszkaniowa zaświadcza, że zawarli umowę o realizację budowy lokalu mieszkalnego i ustanowienie prawa własności oraz, że w dniu 12 października 2004 roku ud ostępniono im klucze do lokalu mieszkalnego nr 37 mieszczącego się w budynku przy ul. (...) celem prowadzenia prac wykończeniowych. Termin odbioru całej inwestycji zgodnie z tym pismem, planowano na grudzień 2004 roku. Pismem z dnia 8 marca 2005 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa potwierdziła zawarcie porozumienia z Państwem X w związku z rezygnacją nabywcy z robót wykończeniowych, Spółdzielnia zobowiązała się udostępnić przedmiotowy lokal nabywcy, bezpośrednio po jego wybudowaniu, a przed ustanowieniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, celem wykonania w nim przez nabywcę prac wykończeniowych. Pismo Spółdzielni Mieszkaniowej znak: (...) z dnia 24 listopada 2004 roku zawiera informację, że Państwo X kupili w Spółdzielni lokal mieszkalny nr (...) w budynku przy (...) i oczekują na ustanowienie własnościowego prawa do lokalu. W dniu 1 grudnia 2004 roku podpisali umowę ze Spółdzielnią o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W dniu 7 grudnia 2004 roku zawarli umowę z Zakładem Energetycznym w Płocku w sprawie sprzedaży energii elektrycznej na lokal. Mając zgodę na wykończenie lokalu oraz termin oddania inwestycji do użytku z końcem 2004 roku w okresie od 15 października do 31 grudnia 2004 roku ponieśli wydatki w wysokości 30.000,00 zł, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 roku można odliczyć w poczet ulgi remontowo - modernizacyjnej. Wszystkie wydatki zostały udokumentowane fakturami VAT.

2. Przedmiot interpretacji: Przedstawiając powyższe Pan X zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku o interpretację przepisów prawa, czy w tym stanie rzeczy posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego i czy spełnia warunki wraz z małżonką by ubiegać się o ulgę remontowo - modernizacyjną za rok 2004.

3. Stanowisko Wnioskodawcy: Jako własne stanowisko przedstawił pogląd, iż umowy zawarte ze Spółdzielnią Mieszkaniową, udokumentowany kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, wpłata całej sumy za mieszkanie oraz przekazanie kluczy przez Spółdzielnię i jej zgoda na prace budowlane w przedmiotowym lokalu można uznać, iż poniesione koszty dotyczą wyłącznie ich mieszkania. Wydatki te są odpowiednio udokumentowane fakturami VAT, a zakupione materiały budowlane i urządzenia znajdują się wyłącznie w mieszkaniu przy ul. (...). Zatem należy przyjąć, iż w takim przypadku nabyli prawo do odliczeń z tytułu poniesionych kosztów na wykończenie lokalu mieszkalnego, ponieważ wykonali je we własnym lokalu.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Prawo do zmniejszenia podatku dochodowego z tytułu wydatków poniesionych w 2004 roku na remont i modernizację lokalu mieszkalnego wynika z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz.1956).Jak stanowi ten przepis, wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku poniesione w latach 2004 - 2005 podlegają odliczeniu od podatku, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2 - 15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na r emont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (...). Warunkiem niezbędnym do skorzystania z ulgi z tytułu remontu i modernizacji lokalu lub budynku mieszkalnego jest więc posiadanie tytułu prawnego do zamieszkiwania.Za tytuł prawny do lokalu mieszkalnego uważa się między innymi: własność, umowę użyczenia, umowę najmu lub dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego. Tytuł prawny, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych może stanowić również umowa o budowę lokalu mieszkalnego zawarta pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową a jej członkiem, pod warunkiem, że umowa ta zawiera klauzulę, na podstawie której spółdzielnia zobowiązuje się udostępnić członkowi spółdzielni lokal mieszkalny bezpośrednio po jego wybudowaniu, a przed przeniesieniem własności. W sytuacji, gdy umowa o budowę lokalu mieszkalnego, nie zobowiązuje spółdzielni mieszkaniowej do oddania członkowi spółdzielni lokalu mieszkalnego przed ustanowieniem własności na jego rzecz, natomiast do przekazania (udostępnienia) lokalu mieszkalnego dochodzi na podstawie innej umowy zobowiązującej członka spółdzielni do między innymi ponoszenia kosztów eksploatacji związanych z użytkowaniem lokalu, to należy uznać, iż w takim przypadku podatnik posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

A zatem w wypadku braku klauzuli w umowie o budowę lokalu mieszkalnego przez spółdzielnię mieszkaniową, z której wynika że spółdzielnia miałaby udostępnić lokal mieszkalny bezpośrednio po jego wybudowaniu, a przed ustanowieniem własności, to należy uznać iż, w dniu 12 października 2004 roku, tj. w dniu przekazania przez Spółdzielnię lokalu mieszkalnego na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Spółdzielnią a małżonkami, w celu wykonania w nim prac wykończeniowych, uzyskał Pan tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i tym samym uprawnienia do skorzystania z ulgi remontowo - modernizacyjnej w 2004 roku.

Stąd postanowiono, jak w sentencji.

Interpretacja niniejsza dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Polecamy: