Czy do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wlicza się należny podatek od towarów i usług oraz zwróconą różnicę tego podatku?

Sygnatura: PBI-1/415/38/2004
Data: 2004-04-13
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza
Publikator: -

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza, działając na zasadzie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.04.2004 r.) informuje, że poruszony problem regulują przepisy art. 155 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535), który brzmi: "w przypadkach nieuregulowanych w odrębnych przepisach, do przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług oraz zwróconej różnicy podatku od towarów i usług".

W związku z powyższym, wynajmujący, który jest płatnikiem podatku VAT i osiąga przychody z najmu, do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie zalicza należnego podatku od towarów i usług oraz zwróconej różnicy podatku od towarów i usług.

Polecamy: