Opodatkowanie jako przychód ze stosunku pracy składek OC za pracowników.

Sygnatura: ITPB2/415-1135/08/AD
Data: 2009-02-27
Referencje:
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Publikator: -

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2008 r. (data wpływu 8 grudnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 stycznia 2009 r. (data wpływu 2 lutego 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania składek OC zarządców nieruchomości zatrudnionych przez Spółkę na podstawie umowy o pracę - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 8 grudnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania składek OC zarządców nieruchomości zatrudnionych przez Spółkę na podstawie umowy o pracę. Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, wezwano Wnioskoda pismem z dnia 22 stycznia 2009 r. Nr ITPB2/415-1135/08-2/AD do ich uzupełnienia. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 stycznia 2009 r. (data wpływu 2 lutego 2009 r.).


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


ZG prowadzi działalność w oparciu o:


  • ustawę z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.),
  • ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037),
  • ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733).


Przedmiotem działalności spółki jest między innymi sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi jej własności. Na wniosek ZG Sp. z o.o. została zawarta z Z U umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Umowa ubezpieczenia jest umową imienną i obejmuje dwie osoby ubezpieczone, które posiadają licencję zarządcy nieruchomości. Polisa obejmuje okres ubezpieczenia od 1 kwietnia 2008 r. do 31 marca 20 r. Składka łączna wynosi 3.178 zł i płatna jest w ratach. Osoby ubezpieczone zatrudnione są w ZG na podstawie mowy o pracę i w ramach stosunku pracy osoby te wykonują między innymi czynności zarządcy. Jak z polisy wynika do umowy ubezpieczenia ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2114). Spółka opłacone tym pracownikom składki obowiązkowe OC zakwalifikowała do innych świadczeń ze stosunku pracy i w konsekwencji opodatkowała podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ze stanowiskiem Spółki nie zgadzają się osoby, którym składka na obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości została doliczona. Osoby te przedstawiły następujące stanowisko prawne sporządzone przez adwokata: ”iż pracownicy posiadający jednocześnie licencję na zarządzanie nieruchomościami są zatrudnieni w ZG na podstawie umowy o pracę. Spółka w zakresie swojej działalności ma m.in. określone zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi - § 8 ust. 3 pkt 6 umowy Spółki. Spółkę reprezentuje na zewnątrz zgodnie z Kodeksem spółek handlowych zarząd Spółki. Umowy o zarządzanie ze wspólnotami lub właścicielami nieruchomości zawierane są i podpisywane przez zarząd Spółki. W tym przypadku pracownik Spółki będący jednocześnie zarządcą nieruchomości nie ma wpływu tak na zawarcie umowy o zarządzanie jak i jej treść, albowiem stroną jest ZG, a nie pracownik posiadający licencję. Pracownicy będący jednocześnie zarządcami nieruchomości w swoich zakresach obowiązków mają określony szereg różnych czynności nie związanych z zarządzeniem nieruchomością, a jedynie wynikających z zajmowanego przez nich stanowiska. Struktura organizacyjna Spółki ZG wyszczególnia dwa piony; pion zasobów mieszkaniowych oraz pion techniczny. Pracownicy posiadający licencję nie mają żadnego wpływu na działania tych pionów, natomiast piony te wykonują obowiązki wynikające z umowy o zarząd zanie. Powyższe okoliczności wskazują więc, iż nieruchomościami zarządza Spółka ZG, a wykonuje te obowiązki dzięki zatrudnianiu licencjonowanych zarządców nieruchomości. Jest to zgodne z art. 184 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Taka konstrukcja prawna powoduje, iż to Spółka ponosi odpowiedzialność za wykonywanie umowy o zarządzanie. Z tych względów należy uznać, iż wszystkie wydatki związane z zatrudnieniem przez Spółkę licencjonowanych zarządców nieruchomości, powinna ponosić Spółka, gdyż stanowi to jej koszty działalności. Podkreślić także należy, iż pracownicy posiadający licencję nie mogą wykonywać obowiązków zarządców nieruchomości poza Spółką. Stanowiłoby to bowiem konkurencyjną działalność wobec pracodawcy. Nie można więc przyjąć, iż w danej sprawie występuje sytuacja przejęcia przez pracodawcę na siebie ciężaru opłacania składek OC, które w normalnych okolicznościach musiałby pokrywać sam pracownik, albowiem nie występują w tym przypadku inne okoliczności poza tymi, o których mowa wyżej, tj. świadczenie pracy przez pracownika posiadającego licencję na rzecz Spółki, która opłaca za niego składkę OC. Ze względu na łączący stosunek prawny pracodawcę z pracownikiem, przyjęcie przez pracodawcę uiszczenia składek z tytułu OC, nakłada na pracodawcę obowiązek wypowiedzenia warunków płacy zgodnie z art. 42 Kodeksu pracy. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 października 2003 r. w sprawie I PK 512/02 orzekł, iż zmiana warunków wynagrodzenia na korzyść pracownika polegająca na przyznaniu mu wyższego wynagrodzenia wymaga dla swej skuteczności wyraźnej lub dorozumianej zgody, bowiem pracownik z różnych przyczyn np. ze względów podatkowych, może być nie zainteresowany otrzymaniem wyższego wynagrodzenia. W sytuacji dotyczącej niniejszej sprawy pracownicy nie są zainteresowani takim rozwiązaniem, albowiem w rezultacie prowadzi ono do obniżenia ich wynagrodzeń. Natomiast fakt wykonywania pracy zarządcy nieruchomości na podstawie umowy o pracę, zdaniem pracowników p woduje, iż to pracodawca powinien ponosić wszystkie koszty związane z zatrudnieniem zarządcy nieruchomości, gdyż są to koszty dotyczące danego stanowiska pracy lub związane z powierzeniem wykonywania określonych czynności”. Cytowane stanowisko prawne zostało sporządzone w dniu 13 listopada 2008 r.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy Spółka postąpiła słusznie opodatkowując podatkiem dochodowym od osób fizycznych składki zapłacone na obowiązkowe ubezpieczenie OC (polisy wystawione na poszczególne osoby fizyczne) – za osoby będące pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, a wykonującymi m.in. czynności zarządców nieruchomości, czy też słuszne jest stanowisko pracowników poparte opinią prawną mówiącą m.in. o tym, że wszystkie wydatki związane z zatrudnieniem przez spółkę licencjonowanych zarządców nieruchomości powinna ponosić Spółka...


Przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca wskazał, iż odpowiedzialność cywilnoprawną zarządców nieruchomości reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603; ost. zm. Dz. U. z 2008 r. nr 59, poz. 369). Spółka wskazuje, iż zgodnie z art. 184 tej ustawy zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywana przez zarządców nieruchomości na zasadach określonych w niniejszej ustawie. Zarządcą nieruchomości st osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową. Obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości wynika z art. 186 ww. ustawy. Zgodnie z ust. 3 tego artykułu zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania. Jeżeli zarządca wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób. Zdaniem Spółki z powyższego wynika, że ciężar opłacania składek OC z tytułu zarządzania nieruchomościami spoczywa na podatniku pełniącym funkcję zarządcy nieruchomości. Natomiast w sytuacji gdy pracodawca przejmuje na siebie ciężar opłacania składek OC, które w normalnych okolicznościach musiałby pokrywać sam pracownik, to mamy do czynienia ze świadczeniem pieniężnym ponoszonym za pracownika. Tym samym w ocenie Spółki wartość tego świadczenia stanowi podstawę do uznania go za przychód pracownika ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym Spółka stoi na stanowisku, iż składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości, zapłacone przez pracodawcę na rzecz osoby zatrudnionej na umowę o pracę powinny zostać doliczone do przychodów ze stosunku pracy i opodatkowane.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje za prawidłowe.


Zgodnie z ogólną zasadą sformułowaną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z przytoczonych przepisów wynika, iż przychodem pracownika jest nie tylko samo wynagrodzenie (wypłaty pieniężne). Należy do niego zaliczyć wszelkie inne formy przysporzeń majątkowych z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, do wykonywania czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami, które stanowią przedmiot świadczonych przez Spółkę usług zatrudnione są dwie os by, które posiadają licencje zarządcy nieruchomości i Spółka z własnych środków pokryła składki obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej tych osób.

Zgodnie z art. 805 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Natomiast stosownie do zapisu art. 822 tejże ustawy przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Z treści tego przepisu wynika, że umowa ubezpieczenia OC nie musi koniecznie dotyczyć osoby ubezpieczającej. Osoba ta może zawrzeć umowę, której przedmiotem ubezpieczenia będzie odpowiedzialność za szkody spowodowane przez inną osobę (np. zarządcę nieruchomości). Sytuacja, w której składka opłacana jest przez inną osobę niż ta, w której interesie majątkowym zawierana jest umowa powoduje jednak powstanie przychodu u osoby, na rzecz której zawierana jest umowa. Jest to bowiem odstępstwo od ogólnej zasady pokrywania kosztów ubezpieczenia przez podmiot, którego interesów umowa dotyczy.

Mając na względzie wszystkie ww. okoliczności należy więc uznać, że opłacone przez Spółkę ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na rzecz zarządców nieruchomości w rezultacie zapewnia im ochronę. W takiej sytuacji niewątpliwie korzyścią majątkową dla zarządcy nieruchomości jest zyskanie ochrony płynącej z umowy ubezpieczeniowej przy jednoczesnym nie p onoszeniu wydatków na uzyskanie tej ochrony. To Spółka bowiem zawarła umowę ubezpieczenia i Spółka opłaciła składkę na to ubezpieczenie.

W konsekwencji, kwota składki na ubezpieczenie pokrywana przez pracodawcę za pracownika winna być zakwalifikowana do przychodów ze stosunku pracy. Wynika to z zawartej w powołanym na wstępie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definicji pojęcia przychodu, w myśl której do przychodów ze stosunku pracy zalicza się nie tylko wynagrodzenia wynikające z zawartej umowy o pracę, ale także między innymi świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Reasumując należy stwierdzić, iż kwota składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pokryta przez Spółkę za zarządców nieruchomości, będzie stanowiła przychód pracownika i powinna być opodatkowania wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy, a na Spółce z tytułu dokonywania ww. świadczeń, będą ciążyć obowiązki płatnika określone w art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych dla przychodów ze stosunku pracy.


Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej pow je, że niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).


Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro (Biuro) Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.