Opodatkowanie usług zleconych przez sądy, prokuraturę i policję biegłemu sądowemu z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego.

Sygnatura: VR/006-1202/04/JM
Data: 2005-02-14
Referencje: [Referencja]
[Referencja]
Autor: Izba Skarbowa w Warszawie
Publikator: -

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), zmienia udzieloną pismem z dnia 27.09.2004r. znak: US-35/PP1/443-200/04/PN przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście informację o zakresie zastosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącą opodatkowania podatkiem od towarów świadczenia usług przez biegłego sądowego z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego na zlecenie sądu, prokuratury i policji.

Z treści wniosku z dnia 12.07.2004r. wynika, iż podatnik, jako biegly sądowy z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego świadczy usługi na zlecenie sądu, prokuratury i policji.Podatnik pyta czy świadczone usługi na rzecz sądu, prokuratury i policji będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, w piśmie z dnia 27.09.2004r. nr US-35/PP1/443-200/04/PN, powołując się na regulację art. 15 ust. 3 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdził, iż powyższe uslugi nie stanowią samodzielnie wykonywanej dzialalności gospodarczej i nie podlegaja opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej nie może się zgodzić z zaprezentowanym stanowiskiem.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie informuje, że zgodnie z art.15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarow i uslug za wykonywaną samodzielnie działalność gospodar czą nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2 - 8 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymistosunek prawny pomiędzy zlecajacym wykonanie czynnosci i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.

W myśl art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności.Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż z samodzielnie wykonywaną działalnościa nie gospodarczą nie mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy podatnik, któremu organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności:1)przy wykonywaniu tych czynności korzysta wyłącznie lub przede wszystkim z organizacji infrastruktury podmiotu, na rzeczktórego działalnośc jest prowadzona,2) nie ponosi ekonomicznego ryzyka,3)nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą tzn. odpowiedzialnośc tą ponosi wyłacznie pracodawca.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego, nie wynika, że czynności świadczone przez podatnika, będącego bieglym sądowym z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego na zlecenie sądu, prokuratury i policji nie są działaniami rodzącymi odpowiedzialnośc wobec osób trzecich.Mając na uwad iż czynności świadczone przez biegłego sądowego są dzialaniami rodzącymi odpowiedzialnośc wobc osób trzecich, stwierdza się, że w omawianym przypadku nie są spełnione przesłanki wymienione w art.15 ust. 3 pkt 3 ustawy.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż czyności swiadczone przez podatnika, będącego biegłym sądowym z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego na zlecenie sądu, prokuratury i policji podlegaja opodatkowaniu podatkiem od towarów iusług według zasad ogólnych.

Reasumując należy stwierdzić, że nie podlegają opodatkowaniu VAT jedynie te czynności określone w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, które realizowane są w oparciu o stosunek prawny, w ramach którego zostaną sformułowane elementy określające warunki osobistego wykonywania czynności wramach danego stosunku prawnego, a także przejecie odpowiedzialności zlecającego (w konkretnym przypadku sądu, prokuratury i policji) za czynności usługodawcy. Czynności wymienione w w/w. Art. 13 pkt 6, które są realizowane w oparciu o stosunek prawny, w którym nie określono odpowiedzialności zlecajacego za czynności usługodawcy - jako nie spełniające wymogów wymienionych w art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług - podlegaja opodatkowaniu VAT z tytułu smodzielnej działalności gospodarczej.

Polecamy: