Czy otrzymane odszkodowanie za negatywny wpływ inwestycji oraz pogorszenie atrakcyjności nieruchomości stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Sygnatura: PD-I/415-22/13/05
Data: 2005-03-09
Referencje:
Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu
Publikator: -

Na podstawie przedstawionych we wniosku informacji ustalono następujący stan faktyczny:

W dniu 30.09.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy inwestorem a wnioskodawcą. Z wyżej wymienionej umowy wynika, że firma zamierza przeprowadzić inwestycję polegającą na budowie Centrum Handlowo-Rekreacyjnego na działkach bezpośrednio sąsiadujących z działką, na której zamieszkuje wnioskodawca. W umowie tej inwestor przyznał, że wyżej wymieniona budowa negatywnie wpłynie na nieruchomość oraz pogorszy atrakcyjność zamieszkiwania wnioskodawcy, w związku z czym zobowiązał się do wypłaty odszkodowania w wysokości 200.000 zł. W wyniku zawartej umowy w 2004 r. inwestor wypłacił wnioskodawcy zaliczkę w kwocie 150.000 zł.

W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy otrzymane odszkodowanie za negatywny wpływ inwestycji oraz pogorszenie atrakcyjności nieruchomości stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Podatnik stoi na stanowisku, że otrzymane przez niego odszkodowanie za obniżenie wartości działki nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierdził, iż stanowisko podatnika przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm. - w brzmieniu obowiązującym w 2004 r.) wolne od podatku dochodowego są: otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem wymienionych pod lit. g) odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód. Reasumując uznać należy, iż wypłacone odszkodowanie, wynikające z umowy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Polecamy: