Czy planowana sprzedaż przedsiębiorstwa (nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym) podlega opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym?

Sygnatura: PO.III-443/28/03
Data: 2003-11-27
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Brzesku
Publikator: -

Stosownie do postanowień zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana zapytanie (data wpływu 22 września 2003 r.), dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uzupełnione o dodatkowe wyjaśnienia (data wpływu 21 października 2003 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku uprzejmie informuje:

Wymienionymi wyżej pismami zwrócił się Pan o udzielenie informacji dotyczącej konieczności uiszczenia podatku od towarów i usług, w związku z planowanym zbyciem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym banku.

Według stanowiska zaprezentowanego w piśmie uzupełniającym żądanie, w przedstawionymprzypadku ma dojść do czynności cywilnoprawnej, której przedmiotem jest sprzedaż przedsiębiorstwa. Czynność ta Pana zdaniem na mocy art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku odtowarów i usług oraz o podatku akcyzowym, korzysta ze zwolnienia od tego podatku.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz opodatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się dosprzedaży przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans.
Art. 4 wymienionej ustawy, zawierający w swych postanowieniach legalne pojęcia mającezastosowanie na gruncie podatku od towarów i usług, nie zawiera autonomicznej definicjiprzedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans.
W związku z tym dla celów podatku od towarów i usług zastosowanie ma pojęcie przedsiębiorstwaw znaczeniu nadanym przez art. 55." Kodeksu Cywilnego. Na jego stawie przyjmuje się, że"przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.
Obejmuje ono w szczególności:
1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
5) koncesje, licencje i zezwolenia;
6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;
7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
8) tajemnice przedsiębiorstwa;
9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej."

Planowana transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy wraz ze sprzedażą nieruchomości gruntowej oraz budynku dojdzie do przeniesienia na nabywcę praw związanych z przedsiębiorstwem, szczegółowo wymienionych w powołanym art. 55." Kodeksu cywilnego.

W przeciwnym wypadku umowa, w części dotyczącej sprzedaży budynku banku wywołuje skutki przewidziane w ustawie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zgodnie bowiem z zapisami ww. ustawy opodatkowaniu podlegają towary. Towarami są zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 1 rzeczy ruchome, jak również wszelkie postaci energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności określonych w art. 2, które wymienione są w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o stat ystyce publicznej.

Zasadą obowiązującą na gruncie podatku od towarów i usług jest również opodatkowanie według stawki podstawowej 22%, z wyjątkami wyraźnie wymienionymi w ustawie.

Na mocy art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego sprzedaż towarów używanych, z wyjątkiem importu pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało sprzedającemu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony; zwolnienie dotyczy również używanych budynków, budowli i ich części będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Przez towary używane rozumie się budynki, budowle i ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat (art. 4 pkt 7 lit. a ustawy).

W myśl art. 7 ust. 2e ww. ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie stosuje się do sprzedaży towarów wymienionych w art. 4 pkt 7 lit. a, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:
1) miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych wydatków,
2) użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonania czynności opodatkowanych.

Uregulowania zawarte w art. 7 ust. 2e ustawy znajdują zastosowanie, o ile warunki w ni wymienione wystąpią łącznie. Nadto wyjaśnia się że przepis stosuje się o ile wydatki, o których mowa zostały poniesione począwszy od wejścia w życie ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o Policji oraz zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 19, poz. 185), tj. od dnia 26 marca 2002 r.

Natomiast grunt nie jest towarem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. W przypadku sprzedaży budynków oraz budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budowli, obowiązuje art. 15 ust. 2a ustawy, na mocy którego z podstawy opodatkowania podlega wyłączeniu wartość gruntu. W takim przypadku należy odrębnie oszacować wartość budynku oraz gruntu, z którym jest na trwale połączony.

Polecamy: