Czy podatek od towarów i usług należy doliczyć do opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w efekcie powiększając ją, czy też opłata jest kwotą należną, która już w sobie zawiera podatek od towarów i usług.

Sygnatura: P-3-443/3/05
Data: 2005-02-07
Referencje:
Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie
Publikator: -

P o s t a n o w i e n i e

Na podstawie art. 14a i 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa/Dz. U z 2005 Nr 8, poz. 60/ stanowisko dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 18.01.2005 r. u z n a j ę za prawidłowe.

Uzasadnienie

1. Zapytanie dotyczy sposobu naliczenia podatku od towarów i usług od opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na podstawie art. 29 ust 1. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz. 535/ .

Jako istotne dla udzielenia interpretacji strona przedstawiła następujące elementy stanu faktycznego:podatnik jest użytkownikiem wieczystym działek będących własnością Skarbu Państwa dla, których roczna opłata została ustalona ugodą przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym z mocą obowiązującą od 1.01.2003 r. Pismem z dnia 17.03.2004 r. Starostwo Powiatowe informuje, że opłata roczna za użytkowanie wieczyste w/w gruntów w 2004 r. wynosi 162.622,26 zł. i należy ją wpłacić do dnia 31 marca 2004 r. na pisemny wniosek Spółki - Starostwo Powiatowe przesunęło termin do wniesienia opłatydo dnia 30 listopada 2004 r. w dniu 30.11.2004 r. Starostwo wystawiło fakturę VAT gdzie wartość usługi bez podatku wyniosła 133.296,94 zł., podatek VAT - 29.325,32 zł. a wartość usługi wraz z podatkiem 162.622,26 zł.w dniu 12.01.1005 r. Starostwo Powiatowe wystawiło fakturę korygującą z następującymi danymi:- war ść usługi bez podatku - 162.226,26 zł. - podatek VAT - 35.776,90 zł. - wartość usługi wraz z podatkiem - 198.399,16 zł. oraz pismo w którym wyznaczono podatnikowi termin dokonania dopłaty do 24.01.2005 r.

2. Zdaniem strony:- na podstawie art. 29 ust. 1 cyt. ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art.119 oraz 120 ust. 4, obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy (...). -zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami organ, który zamierza zaktualizować opłatę roczną za użytkowanie wieczyste, musi najpierw wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty - do końca roku poprzedzającego ten, w którym podwyżka ma nastąpić,- zgodnie z ustawą o cenach "w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru /usługi/ podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym"- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów jest kwotą ustaloną zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i zawiera w sobie podatek VAT. Przyjęta przez strony wysokość opłaty jest ostateczna i nie może zostać powiększona o podatek VAT, gdyż ten winien zawierać się w opłacie,

a wszelkie zmiany mogą jedynie zostać wprowadzone zgodnie z procedurą określoną w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

3. Zdaniem organu podatkowego przedstawione stanowisko w zakresie ustalenia podatku VAT jest w pełni zasadne.

Ponadto inf uję, że niniejsza interpretacja: a/ odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści niniejszego postanowienia stanu faktycznego oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, b/ nie jest wiążąca dla strony, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie, które wnosi się za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie,w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia /art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej/.

Polecamy: