Podatnik dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie samochodu dostawczego, czy istnieje obowiązek zwrotu podatku, w przypadku likwidacji działalności gospodarczej w sytuacji, gdy Podatnik jest rolnikiem ryczałtowym i nieprzerwanie wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu ?

Sygnatura: DP/443-112/04
Data: 2004-10-05
Referencje:
Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie
Publikator: -

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 września 2004 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, działając na podstawie art. 14 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia:

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po ich nabyciu nie były przedmiotem dostawy, w przypadku:

- rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej,
- zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6 do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu.

Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy, w przypadkach, o których mowa wyżej podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż z dniem 27 sierpnia 2004 r. dokonał Pan likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej jako P.H.U. " X ". Jednocześnie nieprzerwanie od 1973 r. prowadzi Pan gospodarstwo ogrodnicze - produkcja i sprzedaż owoców. W grudniu 2001 r. na potrzeby prowadzonej działalności zakupił Pan s amochód dostawczy i dokonał Pan obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie tego pojazdu.
Samochód ten jest wykorzystywany w prowadzonym gospodarstwie ogrodniczym.

Zgodnie z cytowanym wyżej art. 14 ust. 1 ustawy, obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotyczy tej części towarów, które po nabyciu nie zostały odsprzedane, i w stosunku do których przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, i powstaje w przypadku zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Z uwagi na fakt, iż - jak ustalono w oparciu o informacje zawarte w piśmie z dnia 10 września 2004 r. - w dniu likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej przez Firmę " X ", tj. w dniu 27 sierpnia 2004 r., nie zaprzestał Pan wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (sprzedaż owoców pochodzących z własnego gospodarstwa ogrodniczego jest prowadzona nieprzerwanie na zasadach opodatkowania przewidzianych dla rolników ryczałtowych, a od 1 października 2004 r. na zasadach ogólnych), nie zachodzi - zgodnie z ww. art. 14 ust. 1 ustawy - przesłanka skutkująca obowiązkiem opodatkowania ww. samochodu.
Obowiązek podatkowy, o którym mowa w ww. art. 14 dotyczy tych podatników, którzy zaprzestali wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych, a nie tylko niektórych (tak jak w Pana przypadku wykonywanych w ramach działalności gospodarczej).

Polecamy: