Podatnik korzysta z usług leasingowych. Przedmiotem leasingu jest Samochód ciężarowy Ford Transit 260S. Jak podaje podatnik zgodnie ze świadectwem homologacji samochód ten ma ładowność 1006kg i 3 miejsca siedzące. Pytanie podatnika: Czy można odliczyć 100% podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe?

Sygnatura: US 24/1110/443/131/2004/IW
Data: 2004-12-03
Referencje:
Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu
Publikator: -

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11.04.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535) w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru:
DŁ = 357 kg + n x 68 kg
gdzie:
DŁ - oznacza dopuszczalną ładowność,
n - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy
- kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 5 000 zł.
Zgodnie z art. 86 ust. 7 cyt. ustawy w przypadku usługobiorców użytkujących samochody, o których mowa w ust. 3 i 5, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu, nie może jednak przekroczyć kwoty 5 000 zł.
Jak wynika z art. 86 ust. 5 cyt. ustawy , ilość miejsc ( siedzeń) , w w/w wzorze określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 3.
Jak wynika ze wzoru określonego w art. 86 ust. 3 cyt. ustawy dla wymienionego we wniosku samochodu ciężarowego marki Ford Transit 260S, który posiada 3 miejsca siedzące , dopuszczalna ładowność wynosi : 357 kg +3x68kg = 561kg.
Zatem ładowność 1006kg wymieniona w świadectwie homologacji dla tego samochodu, jest większa niż wyliczona na podstawie w/w wzoru ( DŁ= 561kg).
W związku z powyższym używając w prowadzonej działalności gospodarczej samochodu Ford Transit 260S ma Pan prawo obniżyć 100% kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie rat leasingowych.

Polecamy: