Podatnik pyta, czy przepis art. 14 ustawy o VAT ma zastosowanie w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną działającą wspólnie z małżonkiem.
Podatnik stwierdza, że między małżonkami nie została zawarta umowa spółki cywilnej i działalność gospodarcza jest prowadzona na zasadach współwłasności małżeńskiej. W celach podatkowych wykorzystywany jest NIP tego małżonka, który będzie nadal kontynuował działalność. Wspólne prowadzenie działalności gospodarczej ma się zakończyć w maju 2004 r.

Sygnatura: PP 443-31/04
Data: 2004-06-21
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście
Publikator: -

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

    1) rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;
    2) zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

Podatnik wyjaśnia, że małżonkowie prowadząc działalność nie są spółką cywilną oraz spółką handlową niemającą osobowości prawnej. Oznacza to, iż przepis art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT nie ma w tym przypadku zastosowania.
Z opisanego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że ten małżonek, na którego dokonano rejestracji jako podatnika podatku VAT, nie zaprzestaje wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Skoro nie następuje zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniem podatkiem VAT przez podmiot będący osobą fizyczną, ani też nie następuje rozwiązanie spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, regulacje prawne zawarte w art. 14 ustawy o VAT nie mają zastosowania.

Polecamy: