Podatnik zwraca się z zapytaniem czy słusznie zastosował dla usług zakończonych i zafakturowanych w kwietniu 2004r. dla których obowiązek podatkowy powstał w maju 2004r. stawki podatku właściwe z dnia wystawienia faktur.
Zdaniem Podatnika przedmiotowe usługi zostały wykonane pod rządami ?starej? ustawy o podatku od towarów i usług i mimo, że obowiązek podatkowy dla tych usług powstał w maju 2004r. to nie można było w miesiącu wystawiania faktur za te usługi stosować przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z art. 176 ust.3 tejże ustawy przepisy art. 27, 28, 83 (dotyczące usług transportowych i spedycyjnych) stosuje się od 01.05.2004r. Wobec powyższego oraz braku przepisów przejściowych zdaniem Podatnika postąpił On słusznie.

Sygnatura: PI/005-1239/04/CIP/01
Data: 2004-08-30
Referencje:
Autor: Izba Skarbowa w Gdańsku
Publikator: -

Stan faktyczny w sprawie:

Podatnik wykonuje usługi transportowe i spedycyjne na terenie i poza granicami kraju.

Za usługi zakończone w kwietniu 2004r. Podatnik wystawił faktury VAT zgodnie z przepisami § 40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 27 poz. 268 ze zm.), tj. nie wcześniej niż 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego, który powstał w maju 2004r. (w kwietniu 2004r. nie było zapłaty).

Faktury zostały wystawione ze stawką podatku i według przepisów ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz w/w rozporządzenia ? tj. przepisów obowiązujących w chwili wystawienia dokumentów.

Usługi wykonane w kwietniu 2004r. poza granicami kraju miały charakter usług transportu międzynarodowego i zostały opodatkowane stawką 0% jako eksport usług. W przypadku importu towaru usługi stanowiły podstawę naliczenia podatku VAT w dokumencie celnym SAD.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Zgodnie z ustawą z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz.50 ze zm.) ? zwanej dalej starą ustawą ? opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegały czynności wymienione w art. 2 i dla tych usł g zostały określone właściwe stawki podatku.

Stosownie do art. 2 starej ustawy: ?Opodatkowaniu podlegała sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej? (ust. 1) oraz ?opodatkowaniu podlegał również eksport i import towarów i usług? (ust.2).

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że w kwietniu 2004r. wykonał on usługi transportowe i spedycyjne zarówno na terenie kraju jak i poza granicami RP. Podatnik nie otrzymał w kwietniu 2004r. zapłaty za świadczone usługi.

Stosownie do § 40 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 27 poz. 268 ze zm.), w przypadku świadczenia w/w usług, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego (ust.1 ) i nie wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem tego obowiązku (ust.2).

W myśl art. 6 ust.8 b pkt 2 a i b i pkt 7 starej ustawy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu przewozu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami oraz spedycyjnych powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od dnia wykonania tych usług.

Wykonanie przez podatnika czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług powoduje obowiązek rozliczenia podatku według stawek obowiązujących w dn wykonania tej czynności. Określony w przepisach moment powstania obowiązku podatkowego wskazuje na termin rozliczenia przez podatnika podatku z tytułu wykonanej czynności.

W przypadku zatem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, które wykonane zostały przez podatników przed dniem 1 maja 2004r., a dla których obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstawał po dniu 30 kwietnia 2004 r., czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawek obowiązujących dla tych czynności w momencie ich wykonania, tj. przed dniem 1 maja 2004 r.

Takie stanowisko zawarte jest w interpretacji Ministra Finansów w piśmie z dnia 24.06.2004r., nr PP3-812-458/2004/AK/1786 ?w sprawie ustalania stawek podatku od towarów i usług? (Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 14.07.2004r., nr 8, poz.63)

Jak wskazał Podatnik usługi wykonane poza granicami kraju miały charakter usług transportu międzynarodowego. Jeżeli mieściły się one w zakresie określonym w rozdziale 11 cyt. rozporządzenia ? gdzie określono, które z usług transportu międzynarodowego zaliczane są do eksportu tych usług ? względnie spełniały definicję eksportu usług zawartą w art. 4 pkt 6 ustawy ? to na mocy art. 2 ust. 2 w zw. z art.18 ust. 3 starej ustawy były opodatkowane preferencyjną stawką podatku VAT 0%.

Wykonana zatem w kwietniu 2004r. usługa transportu międzynarodowego powinna zostać rozliczona w podatku od towarów i usług wg zasad obowiązujących w ustawie z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Podatnik ma obowiąz ek wykazać przedmiotową sprzedaż w deklaracji za miesiąc, w którym otrzymał całość lub część zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od dnia wykonania usługi, z prawem do zastosowania 0% stawki podatku VAT.

Polecamy: