Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaż licencji i sublicencji na prawo do korzystania z materiału siewnego?
Czy powyższą sprzedaż należy dokumentować fakturą VAT?

Sygnatura: PP-1 443/38/03
Data: 2003-06-11
Referencje:
Autor: Izba Skarbowa w Krakowie Ośrodek Zamiejscowy w Tarnowie
Publikator: -

Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 10 kwietnia 2003 r. (data wpływu do Urzędu: 16 maj 2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje :

Spółka z o. o. jest twórcą i właścicielem wielu odmian warzyw podlegających rejestracji oraz odmian kwiatów których rejestracja nie jest wymagana. Jako właściciel odmian, w ramach działalności statutowej Spółka zawiera umowy których przedmiotem jest reprodukcja i sprzedaż materiału siewnego. Część umów, których przedmiotem są odmiany nazwano licencjami lub sublicencjami. Nakładają one na licencjobiorcę - obowiązek zapłaty opłaty licencyjnej składającej się: bądź z jednorazowej wpłaty (ryczałt) i wpłat kwartalnych dokonywanych w terminie jednego miesiąca po zakończeniu kwartału, bądź jedynie wpłat kwartalnych - zgodnie z art. 68 i 69 ustawy o nasiennictwie (Dz. U. Nr 53 z 2001 r. poz. 563 ). W przypadku innych umów uiszczana jest opłata hodowlana płatna w terminie jednego miesiąca po zakończeniu kwartału. Opłaty określane są procentowo od zrealizowanej sprzedaży przedmiotowej odmiany i opłaty te mogą następować również po upływie terminu na jaki została zawarta umowa ze względu na trudny do określenia w przyszłości czas trwania sprzedaży nasion - do wyczerpania zapasów.
Pytania dotyczą:

- czy i w jakim terminie należy wystawiać faktury VAT,
- czy należy fakturować zarówno kwotę ryczałtową oraz opłatę hodowlaną,
- czy na podstawie zawartych kilka lat temu umów (gdy podatek od towarów i usług nie obowiązywał na licencje), kwotę nale Spółce należy traktować jako kwotę brutto.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl art. 4 ust. 2c wym. ustawy pod pojęciem usług rozumie się sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej.

Prawo własności przemysłowej normuje stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych natomiast nie reguluje zasad udzielania licencji upoważniającej do korzystania z prawa do materiału siewnego. Zasady te są uregulowane ustawą z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 53 poz. 563).

W związku z powyższym zakup i sprzedaż licencji i sublicencji na prawo do korzystania z materiału siewnego przez Spółkę nie są usługami w rozumieniu art. 4 pkt. 2 c-e ustawy VAT i nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem a w konsekwencji ich sprzedaż nie powinna być dokumentowana fakturami VAT.

Polecamy: