Czy podlega zwolnieniu z opodatkowania świadczenie pieniężne przysługujące osobom wywiezionym do pracy przymusowej w czasie II wojny światowej? Czy płatnik powinien potrącać od tego przychodu zaliczki na podatek dochodowy?

Sygnatura: PD-1-415-39-04
Data: 2004-08-26
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Nowym Sączu
Publikator: -

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 30 lipca 2004 roku udziela informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwolnienia z opodatkowania świadczeń pieniężnych przysługujących osobom wywiezionym do pracy przymusowej w czasie II wojny światowej.

Art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 45 cytowanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pieniężne przyznane na podstawie ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 28, poz. 257).
Również art. 21 ust. 1 pkt 74 tej ustawy stanowi, że wolne od podatku dochodowego są:
a) renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego,
b) kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin,
c) renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, - pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzającego chara r przyznanego świadczenia.

Biorąc pod uwagę cytowane powyżej przepisy oraz stan faktyczny sprawy należy stwierdzić, że jeśli otrzymywane świadczenia pieniężne mieszczą się w kategoriach wymienionych zwolnień, kompetentnym w sprawie zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jest płatnik (Bank), pod warunkiem przedłożenia mu stosownych dokumentów uprawniających do tego świadczenia.

Polecamy: