Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych przez obywateli holenderskich Spółce z o.o.?

Sygnatura: ZD/423-296/04
Data: 2005-02-25
Referencje:
Autor: Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu
Publikator: -

W dniu 30 listopada 2004r. Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

Z przedstawionego, w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, że dwaj obywatele holenderscy, będący osobami fizycznymi, udzielili Spółce w 2004r. długoterminowej pożyczki po 300.000,00 Euro. Z tytułu udzielenia tej pożyczki otrzymują odsetki w wysokości 7%, które są wypłacane na rachunek bankowy w polskim banku, w walucie Euro. Obywatele holenderscy posiadają certyfikaty rezydencji.

W związku z powyższym Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy Spółka jest zobowiązana do potrącenia (i w jakiej wysokości) zaliczki na podatek dochodowy od osiąganych przez obywateli holenderskich w Polsce przychodów z tytułu odsetek od w/w pożyczek?

Wnioskująca formułuje stanowisko, iż zgodnie z art. 11 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów, w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, przychody z tytułu odsetek od pożyczek nie podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie zdaniem Wnioskującej, odsetki takie mogą być opodatkowane w Polsce, ale podatek nie może przekroczyć 5% kwoty brutto odsetek.

Ustosunkowując się do przedstawionych powyżej kwest Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, uprzejmie informuje, iż w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdują następujące przepisy :

  - art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 926 z późn. zm ), który stanowi, iż osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy),
  - art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosownie do którego, od uzyskanych dochodów (przychodów), z tytułu odsetek od pożyczek, z wyjątkiem, gdy udzielenie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a,
  - art. 30a ust. 2 przywołanej powyżej ustawy podatkowej, zgodnie z którym, przepis art. 30a ust. 1 pkt 1 stosuje się, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku, zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji,
  - art. 41 ust. 4 cytowanej powyżej ustawy zgodnie z którym, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5,
  - art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, iż płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklaracje według ustalonego wzoru.
  - art. 4 ust. 1 Konwencji z dnia 13 lutego 2002r między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, (Dz. U. z 2003r. Nr 216, poz. 2120), który stanowi, iż w rozumieniu niniejszej konwencji określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryteria o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo, każdą jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to nie obejmuj e osoby, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie, w zakresie dochodu osiągniętego tylko ze źródeł w tym Państwie.
  - art. 11 ust. 2 wyżej powołanej Konwencji, który stanowi, iż odsetki mogą być opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się Państwie, to podatek, w ten sposób ustalony, nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek,
  - art. 11 ust. 1 przywołanej uprzednio Konwencji, stosownie do którego, odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie,

Mając na uwadze powyższe przepisy, Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, informuje, iż w myśl przepisu art. 30 a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), podatek dochodowy m.in. z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielenie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej, pobiera się w formie ryczałtu, w wysokości 19 % uzyskanego przychodu. Jednakże ustawodawca w art. 30 a ust. 2 powyżej wskazanej ustawy stanowi, iż przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zastosowanie stawki podatku, wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobieranie podatku, zgodnie z taką umową, jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika, zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji, zwany certyfikatem rezydencji.

Z treści pisma złożonego przez Wnioskującą wynika, iż otrzymała od pożyczkodawców - obywateli Holandii - certyfikaty rezydencji.

W analizowanej sytuacji zastosowanie znajdują regulacje Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 13 lutego 2002r. (Dz. U. z 2003r. Nr 216, poz. 2120), które zgodnie z oświadczeniem rządowym z dnia 30 lipca 2003r. w sprawie mocy obowiązującej wymienionej Konwencji (opublikowana w Dz. U. z 2003r. Nr 216, poz. 2121), ma zastosowanie do podatków za rok podatkowy 2004 oraz następnych lat podatkowych.

Powyższa Konwencja wzorowana jest na umowie modelowej, opracowanej przez Europejski Komitet Spraw Podatkowych (OECD), mającej na celu ujednolicenie prawa.

Regulacja art. 11 ust.1 wyżej powołanej Konwencji stanowi iż odsetki, które powstają w Polsce i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Holandii, mogą być opodatkowane w Holandii.

Jednakże, zgodnie z treścią art. 11 ust. 2 Konwencji, odsetki takie mogą być opodatkowane w Polsce tj w Państwie w którym powstają i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Holandii, to podatek, w ten sposób ustal ny nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek.

Powyższy artykuł 11 ust. 2 Konwencji zastrzega sobie prawo do opodatkowania odsetek w państwie, w którym powstają, lecz ogranicza to prawo przez ustalenie stawki podatku, która nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek.

Reasumując, uwzględniając okoliczności przedstawione w piśmie oraz przytoczone przepisy prawa, Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu stwierdza, iż mając na uwadze przepisy państwa polskiego, które przewidują opodatkowanie odsetek od pożyczek z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Wnioskująca jest zobowiązana pobrać z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki podatek, który zgodnie z przepisem art. 11 ust. 2 Konwencji nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek. Regulacja obowiązku, o którym mowa w art. 11 ust. 2 Konwencji, następuje w oparciu o przepisy art. 30a, art. 41 ust. 4, art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Polecamy: