Czy pomimo zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zachowuję prawo do stosowania stawki podatku 19% na podstawie art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Sygnatura: ZDB/415-15/05
Data: 2005-04-12
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto
Publikator: -

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1,3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r-Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8,poz.60),Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto ocenia stanowisko przedstawione we wniosku podatnika z dnia 7.03.2005r. jako p r a w i d ł o w e

UZASADNIENIEW dniu 11.03.2005r. wpłynął do tut.urzędu wniosek Pana .... udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, dotyczący kwestii utraty prawa do stosowania stawki podatku 19% na podstawie art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:Do dnia 28.02.2005r. podatnik uzyskiwał dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej świadcząc usługi prawnicze w ramach spółki komandytowej. Spółka ta uzyskuje i będzie przez cały 2005r. uzyskiwać przychody ze świadczenia usług na rzecz Klienta X . Z dniem 28.02.2005r. podatnik przestał być wspólnikem w/w spółki. Od 01.04.2005r. Pan ..... podejmuje działalność w formie jednoosobowej Kancelarii Radcy Prawnego. W ramach tej działalności nie będzie uzyskiwał przychodów ze świadczenia usług na rzecz Klienta X. Od maja 2005r. podatnik będzie również uzyskiwał przychody z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy, w związku z zatrudnieniem na stanowisku radcy prawnego u Klienta X .

Podatnik uważa , że będzie miał prawo stosowania liniowej stawki podatku dochodowego w wysokości 19% zarówno do dochodów osiągniętych z udziałów w spółce komandytowej jak i do dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej w formie jednoosobowej Kancelarii Radcy Prawnego.

Zgodnie z art.9a ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz.U.z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm. ) podatnicy , z zastrzeżeniem ust.3 , mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art.30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Przepis art.30c w/w ustawy określa , że podatek dochodowy uzyskany przez podatników , o których mowa wyżej wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Zgodnie z art.9a ust.5 w/w ustawy , jeżeli podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie i w formie spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, bądź w formie spółki lub spółek niemających osobowości prawnej - wybór sposobu opodatkowania , o którym w ust.2 , dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności , do których mają zastosowanie przepisy ustawy. Z powyższego wynika , że skoro podatnik wybrał na 2005r. opodatkowanie podatkiem liniowym 19% to wybór ten dotyczy zarówno dochodów osiągniętych z tytułu udziału w spółce komandytowej jak i z działalności w formie jednoosobowej Kancelarii Radcy Prawnego.

Fakt uzyskania przez podatnika dochodów z tytułu wynagrodzenia z umowy o pracę w związku z zatrudnieniem na stanowisku radcy prawnego u Klienta X , nie powoduje utraty prawa do tej formy opodatkowania . Zgodnie z art.9a ust.3 updof , jeżeli podatnik, który wybrał ten sposób opodatkowania uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy,odpwiadających czynnościom , które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników : 1)wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub2)w nywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy , podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opdatkowania według stawki 19%.

Z brzmienia przepisu wynika zatem jednoznacznie , że opodatkowanie w 19% formie wyłącza świadczenie usług ( odpowiadających czynnościom wykonywanym w ramach umowy o pracę ) na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Nie jest natomiast przeszkodą świadczenie usług na rzecz przyszłego pracodawcy . Jeśli zatem od momentu rozpoczęcia wykonywania czynności radcy prawnego w ramach stosunku pracy u Klienta X , podatnik nie uzyskuje przychodów od tego klienta z tytułu świadczenia usług w jednoosobowej Kancelarii Radcy Prawnego , nie traci w roku podatkowym prawa do opodatkowania stawką 19% dochodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej . W tym stanie rzeczy Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Nowe Miasto , stanowisko podatnika uznaje za prawidłowe .

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia .

Polecamy: