Czy prawidłowo rozliczono składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

Sygnatura: PD 2/415/07/2004
Data: 2004-08-20
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Wieliczce
Publikator: -

Działając na podstawie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr. 137 poz. 926 ze zm) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.07.2004 roku uzupełnione w dniu 30.07.2004 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce informuje, że w świetle art. 8 wyżej cytowanej ustawy płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczania i pobierania od podatnika podatku i wpłacania go we właściwym terminie organowi podatkowemu. W związku z powyższym Pani X nie jest płatnikiem.

W myśl art. 44 ust. 1a pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr. 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy są zobowiązani wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki miesięczne na podatek dochodowy w wysokości 19% dochodu.
Za powyższy dochód zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy uważa się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy opłaconych w danym miesiącu.

Zaliczkę na podatek dochodowy zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w danym miesiącu w wysokości nie przekraczającej 7,75% podstawy wymiaru tej składki zgodnie z art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Polecamy: