Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do samochodu marki MERCEDES BENZ 814 (rok produkcji 1996), dopuszczalna ładowność 2.2660 kg, liczba miejsc 2, który nie posiada świadectwa homologacji.

Sygnatura: VR/006-1422/04/AP/IW
Data: 2005-02-12
Referencje:
Autor: Izba Skarbowa w Warszawie
Publikator: -

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), zmienia udzieloną pismem z dnia 10.11.2004r. znak: US35/PP1/443-348/04/KP przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście informację o zakresie zastosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącą prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego.

Jak wynika z wniosku z dnia 10.08.2004r. Podatnik posiada pojazd marki MERCEDES BENZ 814 (rok produkcji 1996) o dopuszczalnej ładowności 2.660 kg i liczbie miejsc 2, na który nieposiada świadectwa homologacji ani decyzji zwalniającej z posiadania homologacji.

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy w opisanym stanie faktycznym przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.Urząd Skarbowy, powołując się na przepis 88 ust.1 pkt.3 w powiązaniu z art. 86 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 11.03.2004r. uznał, że skoro dopuszczalna ładowność pojazdu jest większa niż ładowność określona wg wzoru, o którym mowa w art.86 ust.3 ustawy o podatku od podatku od towarów i usług, a wymieniony przez Podatnika samochod jest bezspornie samochodem ciężarowym Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego, o ktorej mowa wyżej.

Weryfikując udzieloną przez Urząd Skarbowy pisemną informację, Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, iz w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarow i usług jednoznacznie wskazano dokumenty, na podstawie których ustala sie par ry pojazdów uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do ich napędu. Są to wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji. Z powolanego przepisu nie wynika natomiast, aby wyłącznie brak u podatika odpisu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniajacej (...) skutkowal uznaniem jego pojazdu za samochód osobowy. Istotne jest bowiem, aby z homologacji wydanej dla danego typu samochodu wynikalo uprawnienie, ktorego Podatnik dowodzi, tj. że ładowność tego samochodu jest wyższa niż określona powyższym wzorem.

Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 01.02.1983r. Prawo o ruchu drodowym (Dz.U. Nr 6, poz. 35) obowiązek uyskania świadectwa homologacji pojazdów oraz możliwośc zwolnienia z obowiązku uzyskania świadetwa homologacji wprowadzono dnia 01-go stycznia 1984r. MinisterKomunikacji wydał pierwsze dokumenty tego typu z datą 31 stycznia 1984r. Zarówno w okresie wcześniejszym jak obecnie świadectwa te wydaje minister wlaściwy ds. transportu na podtawie badań homologacyjnych. Przed rokiem 1984r. obowiązywało zaświadczenie z badania technicznego stwierdzające, że pojazd odpowiada warunkom technicznym lub wyciąg z zaświadczenia dopuszczalności typu, ktore było ówczesnym odpowiednikiem dzisiejszego świadectwa homologacji. Świadectwa homologacji przechowywane są w Ministerstwie Infrastruktury oraz przez podmiot, dla ktorego te świadectwa zostały wydane (produenta lub importera). W państwach Unii Europejskiej obowiązek homologacji pojazdów został wprowadzony dyrektywą z dnia 06.02.1970r.

Jak wynika z powyższego Podatnik ma zatem możliwość uzyskania informacji i sprawdzenia, czy posiedany przez niego pojazd ma dopuszczalną ładowność niższą bądź wyższą n iż dopuszczalna ładowność określona wzorem w powołanym przepisie art. 86ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, jeżeli Podatnik jest w stanie udokumentować, że posiadany przez niego samochód ciężarowy - na podstawie wydanych na ten typ pojazdów świadectw homologacji - należy do pojazdów samochodowych o ładowności wyższej niż wynikająca ze wzoru określonego w art. 86 ust. 3 w/w ustawy, to może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie paliwa do takiego pojazdu samochodowego (w pełnej wysokości).

Polecamy: