Prowadzę działalnośc gospodarczą, posiadam środek trwały - samochód osobowy. Zgodnie z "nową" ustawą o VAT nie mogę odliczać podatku od paliwa do tego pojazdu, ponieważ jego ładowność jest mniejsza od podanej we wzorze. Czy przysługuje mi odliczanie VAT-u od zakupu części, przeglądów technicznych, napraw i innych zdarzeń związanych z eksploatacją pojazdu?

Sygnatura: US.42.TP/448-2979/2004
Data: 2004-12-22
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Wołominie
Publikator: -

Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia, iż stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 97, poz. 970) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikom nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od nabytych części składowych lub usług wykorzystywanych do wytworzenia przez podatnika samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535), zaliczanych przez podatnika do środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w kwocie nie przekraczającej 50% sumy kwot podatku określonych w fakturach, kwot podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia tych części i ich importu, kwot podatku należnego od importu usług oraz kwot podatku należnego od dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca, z zastrzeżeniem ust. 2 .

Zgodnie natomiast z ust. 2 § 13 cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów , w przypadku gdy suma kwot podatku od nabytych części składowych lub usług wykorzystywanych do wytworzenia samochodów oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1 , przekroczy 10.000 zł dla jednego samochodu - podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w kwocie wyższej niż 5.000 zł dla jednego samochodu .

Z uwagi na fakt, iż w/w § 13 rozporządzenia Ministra Finansów odnosi się tylko i wyłącznie do sytuacji nabywanych części składowych lub usług wykorzystywanych do wytworzenia przez podatnika samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mow art. 86 ust. 3 i 5 ustawy o VAT, zatem nie ma zastosowania w przedstawionym stanie faktycznym, więc nie należy zastosować się do uregulowania wynikającego z art. 88 ust. 1 pkt. 2 powołanej na wstępie ustawy, w myśl którego obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w roumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego żródła stosownie do art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 powyższej ustawy.

Istotne jest również uregulowanie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w myśl którego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych .

Reasumując, w sytuacji gdy samochód jest środkiem trwałym, a poniesiony koszt związany z pojazdem bedącym środkiem trwałym, wykorzystywanym do działalności gospodarczej służy sprzedaży opodatkowanej , obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup części , napraw czy przeglądów technicznych jest uzasadnione.

Polecamy: