Czy prowadzenie działalności w zakresie "artystyczna i literacka działalność twórcza " (redakcja) i " działalnośc związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (korekta) strona może korzystać z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych? Czy "redakcja" jako działalnośc artystyczna jest opodatkowana w całości czy tylko w połowie?, Czy jest obowiązek płacenia różnych podatków dla "korekty" i dla "redakcji"?

Sygnatura: US-34/DZ/415/7/WL/2006
Data: 2006-04-14
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Praga
Publikator: -

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga


p o s t a n a w i a


- uznać za nie prawidłowe wyrażone we wniosku stanowisko w zakresie zastosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych działalności gospodarczej w zakresie wydawania książek (nr 22.11.Z), artystycznej i literackiej działalności twórczej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej (nr 92.31.G), działalności związanej z tłumaczeniami i usługami (nr 74.85.Z).


UZASADNIENIE


Wnioskiem z dnia 18.02.2006 r. (data wpływu w dniu 20.02.2006r. ) uzupełnionym w dniu 09.03.2006r. strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie wydawania książek (nr 22.11.Z), artystycznej i literackiej działalności twórczej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej (nr 92.31.G), działalności związanej z tłumaczeniami i us ugami (nr 74.85.Z).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż: Od dnia 14.01.1992r. strona posiada wydane przez Urząd Dzielnicy .... Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr ..... na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usługi edytorskie-korekcyjno, redakcyjne (z wyłączeniem usług koncesjonowanych).Zaświadczenie REGON nr 011305478 z dnia 28.12.1995r. wydane przez Urząd Statystyczny w Warszawie na prowadzenie działalności w/g EKD 2211wydawanie książek, broszur, wydawnictw muzycznych i podobnych wydawnictw, w/g KGN 661 wydawnictwa i prasa.Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON nr 011305478 z dnia 28.02.2001r. wydane przez Urząd Statystyczny w Warszawie na prowadzenie działalności w/g PKD 2211Z wydawanie książek, w/g EKD wydawanie książek, broszur, wydawnictw muzycznych i podobnych wydawnictw. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (zmiana) z dnia 28.12.2005r. wydane przez Delegaturę Biura () Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu m. st. Warszawy dla ........ zawierające pod numerem 44826 wpis, który określa przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej przez Panią jako: 22.11.Z wydawanie książek, 92.31.G artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana, 74.85.Z działalność związana z tłumaczeniami i usługami. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 011305478 z dnia 16.01.2006r. - rodzaj przeważającej działalności w/g PKD 2211Z wydawanie książek.Zdaniem strony w świetle przedstawionego stanu faktycznego, prowadząc od 1992r. działalność gospodarczą w zakresie korekty i redakcji tekstów literackich, zakwalifikowaną przez Urząd Statystyczny jako: artystyczną i literacką działalność twórczą (redakcja), oraz działalność związaną z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (korekta) - czyli działalność, która nie figuruje w załączniku nr 2 do ustawy - wykaz ług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem, spełnia Pani warunki do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Wykonywane przez stronę czynności: redakcja i korekta są integralną częścią procesu wydawania książki.

Dokonując oceny stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia należy stwierdzić, że:Zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w tym również gdy działalność ta prowadzona jest w formie spółki cywilnej osób fizycznych, lub spółki jawnej osób fizycznych. Wyłączenia z tej formy opodatkowania stosuje się zaś między innymi do podatników świadczących usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy " Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oznaczonych w/g Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług", Poszczególne rodzaje działalności wymienione w piśmie, będące przedmiotem Pani działalności gospodarczej oznaczone są numerami zgodnie z Polską klasyfikacją wyrobów i usług PKWiU: nr 22.11.Z - wydawanie książek, nr 92.31.G - artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana (redakcja), nr 74.85.Z - działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (korekta). Działalność redakcja oznaczona w/g PKWiU numerem 92.31.G artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana mocy art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) w/w ustawy o ryczałcie jest wyłączone z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego, (pod pozycją 28 załącznika nr 2 - wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - wyłączono dział 92 - usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, za wyjątkiem nr 92.53 - usługi związane z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody, które podlegają opodatkowaniu w/g stawki 8,5%) i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w/g skali podatkowej określonej w art. 27a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), albo też po spełnieniu warunków określonych w art. 9a i na zasadach wymienionych w art. 30c w/cyt. ustawy - 19% podatkiem liniowym.

Biorąc pod uwagę powyższe, zajęte przez Panią stanowisko nie jest prawidłowe, gdyż świadczenie usług w zakresie redakcji jako działalności artystycznej wyłącza podatnika z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, a w związku z tym całość osiąganych dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w w/w ustawie z dnia 26 lipca 1991r. podatku dochodowym od osób fizycznych.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia i nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli podatkowej do czasu jej zmiany lub uchylenia - zgodnie z art. 14b w/w ustawy - Ordynacja podatkowa.

Polecamy: