Przedmiotem zapytania jest kwestia odliczenia podatku VAT od nabywanych środków trwałych służących sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej oraz środków obrotowych służących sprzedaży opodatkowanej.

Sygnatura: PP-443/203/2004
Data: 2004-12-08
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Świdnicy
Publikator: -

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 90 ust. 1 ww. ustawy, podatnik, wykonujący czynności, w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku, do których przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienia całości lub części kwot, o których mowa powyżej zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą może proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z ust. 3 ww. art. 90 powyższą proporcję ustala się na podstawie rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie.

W świetle wyżej cyt. przepisów, jeżeli nabywane przez Stronę środki obrotowe są wykorzystywane do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych, Jednostce ysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości, zgodnie z posiadanymi fakturami.

Natomiast w przypadku nabycia środków trwałych lub poniesienia wydatków zaliczanych do kosztów ogólnozakładowych, służących sprzedaży opodatkowanej oraz zwolnionej, prawidłowe jest rozliczanie podatku naliczonego według tzw. struktury sprzedaży.

Oznacza to, że Jednostka będzie mogła pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Polecamy: