Przedmiotowym wnioskiem Podatnik wystąpił z prośbą o potwierdzenie swojego stanowiska, iż pierwszy rok podatkowy Spółki trwa do dnia 31.12.2007r.

Sygnatura: 1471/DPR2/423-77/07/AB
Data: 2007-07-20
Referencje:
Autor: Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Publikator: -

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia

- uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Spółka została zawiązana aktem notarialnym z dnia 08.09.2006r. W dokumencie założycielskim znalazł się zapis: „rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2006r.”. Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 wraz z aktem notarialnym zostało złożone do urzędu skarbowego w dniu 10.11.2006r. Z dniem 30.11.2006r. dokonano zmiany aktu założycielskiego Spółki wprowadzając zapis: rokiem obrotowym i rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy”. Zmiana umowy Spółki nie została zgłoszona do urzędu skarbowego. Spółka nie zamknęła swoich ksiąg rachunkowych z dniem 31.12.2006r. i nie zakończyła roku podatkowego. Konsekwencją tego było niezłożenie zeznania rocznego CIT-8 za 2006r. Jednocześnie Spółka składała deklaracje miesięczne CIT-2 (złożyła także CIT-2 za grudzień 2006r.) i kontynuuje składanie d klaracji także w 2007r.

Przedmiotowym wnioskiem Podatnik wystąpił z prośbą o potwierdzenie swojego stanowiska, iż pierwszy rok podatkowy Spółki trwa do dnia 31.12.2007r.

Zdaniem Podatnika, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co do zasady rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Jeżeli jednak podatnik postanowi w statucie lub umowie spółki inaczej i zawiadomi o tym we właściwym terminie naczelnika urzędu skarbowego – wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Dla podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrali rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, rok podatkowy może zakończyć się z ostatnim dniem roku, w którym rozpoczęto działalność lub może być przesunięty do końca następnego roku kalendarzowego. Dodatkowo Spółka podkreśla, że obowiązek zawiadomienia o wyborze roku podatkowego dotyczy tylko tych podatników, których rok podatkowy jet inny niż podatkowy. W konsekwencji analizy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Strona wywodzi wniosek, że rok podatkowy może pokrywać się z rokiem kalendarzowym lub może być względem niego przesunięty. Tylko zmiana pomiędzy tymi dwoma kategoriami roku podatkowego wymaga dla swojej skuteczności zawiadomienia naczelnika właściwego urzędu we wskazanym terminie. Tzw. „przedłużony pierwszy rok podatkowy” jest bez wątpienia kategorią roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym i pojawia się wtedy, gdy podatnik rozpoczyna działalność w drugiej połowie roku. Sytuacja taka jest stanem dorozumianym, nie wymagającym uzyskania od organu skarbowego jakiejkolwiek zgody bądź jego dodatkowego informowania. Jednocześnie jednak, podatnik może zakończyć rok podatkowy z k em roku, w którym rozpoczął działalność jeżeli uzna to za zasadne. Jeżeli jednak nie zdecyduje się na takie rozwiązanie, wówczas pierwszy rok podatkowy trwa do końca roku następującego po roku rozpoczęcia działalności. Podatnik nie zdecydował się o ustanowieniu roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, co automatycznie oznacza, iż rokiem podatkowym jest dla Spółki rok kalendarzowy. Konsekwencją tego jest możliwość nie zakończenia pierwszego roku podatkowego z dniem 31.12.2006r.

W ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego przedstawiona przez Stronę argumentacja jest prawidłowa.

Rok podatkowy jest jedną z podstawowych instytucji prawa podatkowego w zakresie opodatkowania osób prawnych, albowiem jest on okresem rozliczeniowym. Jego długość, co do zasady, pokrywa się z rokiem kalendarzowym i wynosi 12 miesięcy. W art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.) ustawodawca określa, iż rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Szczegółowe zasady kształtowania roku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostały określone w art. 8 ust. 1 - 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm). Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnyc h dwunastu miesięcy kalendarzowych. Natomiast na podstawie art. 8 ust. 2 w/w ustawy, w przypadku podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych. Z kolei art. 8 ust. 2a w/w ustawy, stanowi, że w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może też trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku w którym rozpoczęto działalność. Jak wynika z powyższego określenie „może trwać” oznacza, że podatnik ma wybór, a zgoda organu podatkowego nie jest wymagana.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie były dotychczas podatnikami w rozumieniu ustawy, dokonują zawiadomienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności (art. 8 ust. 5), zaś podatnicy dokonujący zmiany dotychczasowego roku podatkowego – w terminie 30 dni, licząc od zakończenia ostatniego roku podatkowego (art. 8 ust. 4). Obowiązek powiadamiania urzędu nie dotyczy jednak podatników, którzy przyjęli rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, ale z racji rozpoczęcia działalności w drugiej połowie roku skorzystali z przyznanej przez ustawodawcę w ust. 2a w/w art. 8 możliwości wydłużenia pierwszego roku podatkowego. Wynika to z literalnej wykładni powołanego przepisu. Po pierwsze, skorzystanie z prawa do przedłużenia pierwszego roku podatkowego nie jest tożsame z wyborem roku podatkowego nie pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, gdyż przysługuje jednorazowo tylko jednostkom, których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy i jednocze e rozpoczęli działalność gospodarczą w drugiej połowie roku. Po drugie, w art. 8 ust. 2a ustawy, brak jest postanowień dotyczących zawiadamiania organu podatkowego. Dodatkowo z treści art. 8 ust. 4 i 5 ustawy wynika jednoznacznie, że odnoszą się one do sytuacji przewidzianej w ust. 1 tego artykułu, a więc gdy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy. Jeżeli zatem podatnik rozpoczął działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrał rok podatkowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to jednorazowo - w zależności od podjętej decyzji - pierwszy rok podatkowy będzie trwał do końca roku kalendarzowego, w którym rozpoczęto działalność albo ulegnie przedłużeniu do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka podjęła działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrała rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. W akcie założycielskim z dnia 08.09.2006r. zostało zapisane, iż pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31.12.2006r. Ponieważ w akcie założycielskim brak jest zapisu o przyjęciu innego okresu rozliczeniowego dla celów podatkowych, uwzględniając treść art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), należy przyjąć, iż rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Zgodnie bowiem z powołanym art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, przez rok obrotowy rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych.(...). Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W dniu 30.11.2006r. Spółka dokonała zmiany aktu założycielskieg wprowadzając zapis, iż rokiem obrotowym i rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Jednocześnie zrezygnowano z zapisu, że pierwszy rok obrotowy zakończy się 31.12.2006r. Jak z powyższego wynika, Spółka od początku przyjęła, iż rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

Reasumując, podatnik, który po raz pierwszy rozpoczyna działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego i postanowił, że rok podatkowy będzie pokrywał się z rokiem kalendarzowym, nie ma obowiązku zawiadomienia o tym wyborze naczelnika urzędu skarbowego. Dotyczy to także sytuacji, gdy pierwszy rok kalendarzowy będzie przedłużonym rokiem podatkowym, tj. gdy będzie trwał do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczął działalność. Tym samym, ponieważ nie ma obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym lub o jego przedłużeniu, stanowisko Podatnika, że pierwszy rok podatkowy Spółki zakończy się z dniem 31.12.2007r., jest prawidłowe.

Mając powyższe ma uwadze, postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

Pouczenie

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14 b § 1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa). Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urz u Skarbowego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 14 a § 4 w związku z art. 236 § 2 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Polecamy: