Czy przychód uzyskany ze sprzedaży aktem notarialnym z dnia 17.02.2006r. udziału wynoszącego 2/16 w nieruchomości położonej w Puławach dla której Sąd Rejonowy w Puławach prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr X stanowiącej nie zabudowaną działkę gruntu o pow. 1669 m. kw. oznaczoną nr X w ewidencji gruntów nabytej stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami w zamian za mienie pozostawione za granicą podlega opodatkowaniu 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

Sygnatura: US.II/415-4/05
Data: 2006-05-15
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Puławach
Publikator: -

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216 oraz w związku z art. 14A § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm. /, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia, że stanowisko Pani wyrażone we wniosku z dnia 15.03.2006 r./ uzupełnione 27.04.2006r./ w sprawie:

1.interpretacji art. 21 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych / tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późm. zm. /czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytych stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami w zamian za mienie pozostawione za granicą podlega opodatkowaniu 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 15.03.2006 r. wnioskiem / uzupełnionym 27.04.2006r./ zwróciła się Pani z zapytaniem, czy przychód uzyskany ze sprzedaży aktem notarialnym Rep A NR x z dnia 17.02.2006r. udziału wynoszącego 2/16 w nieruchomości położonej w x dla której Sąd Rejonowy w x prowadzi księgę wieczystą stanowiącej nie zabudowaną działkę gruntu o pow. X m. kw. oznaczoną nr X w ewidencji gruntów nabytej stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami w zamian za mienie pozostawione za granicą podlega opodatkowaniu 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Zdaniem Pani w/w podatek jest nienależny.Stanowisko Pani w przedmiotowej spra jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. / źródłem przychodu jest odpłatne zbycie :a/ nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,b/ spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,c/ prawa wieczystego użytkowania gruntów,d/ innych rzeczy,

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a/-c/- przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przedmiotowej sprawie Pani na podstawie decyzji GN. wydanej przez Starostwo Powiatowe w stała się osobą uprawnioną do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami kraju przez x o wartości tych nieruchomości na kwotę 134.000.-zł. na dzień 26.11.2003r.

W związku z powyższym zgodnie z aktem notarialnym Rep. X z dnia 28.01.2004r. nabyła Pani od Skarbu Państwa udział wynoszący 2/16 części w nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 906 obszaru 0,1669 ha położoną w Kw. Nr x za cenę 130.000.-zł w trybie art. 13 i 212 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 z późn. zm. W dniu 17.02.2006r. na podstawie aktu notarialnego dokonała Pani sprzedaży w/w udziału za kwotę 25.730.-zł.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych / tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. / wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania oraz nieruchomości nabytych stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami w zamian za mienie pozostawione za granicą.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 28.01.2004r. w zamian za mienie pozostawione poza granicami państwa nabyła Pani od Starostwa Powiatowego w x udział wynoszący 2/16 części w nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr X obszaru 0,1669 ha położoną w x przy ul. x księga wieczysta Kw. Nr xW dniu 17.02.2006r. na podstawie aktu not. Rep. X dokonała Pani sprzedaży w/w udziału za kwotę 25.730.-zł. Biorąc pod uwagę powyższe, informuje się, że kwota przychodu uzyskana z powyższej sprzedaży zgodnie z art. 21 ust.1 pkt. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega zwolnieniu przedmiotowemu.

Stanowisko Pani w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Nie jest wiążąca dla podatnika, wiążę natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej- do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Polecamy: