Czy w przypadku ponoszenia wydatków na przeglądy techniczne, naprawy, zakup części zamiennych Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od w/w zakupów ? W ocenie podatnika przysługuje mu prawo do odliczeń na zasadach ogólnych określonych w ustawie o VAT.

Sygnatura: PI/005-701/04/CIP/06
Data: 2004-07-14
Referencje:
Autor: Izba Skarbowa w Gdańsku
Publikator: -

Stan faktyczny :


Spółka użytkuje na podstawie umowy tzw. leasingu operacyjnego samochód marki Citroen o ładowności 623 kg i liczbie miejsc 5. Zgodnie z umową samochód należy do majątku leasingodawcy. Spółka zarejestrowała przedmiotową umowę w urzędzie skarbowym - zgodnie przepisem art. 154 ustawy o VAT przed 14 maja 2004 r.


Ocena prawna stanu faktycznego :


Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego zgodnie z zapisem w art. 86 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług,

W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru:

DŁ = 357 kg + n x 68 kg

gdzie:

DŁ - oznacza dopuszczalną ładowność,

n - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy

  • kwotę podatku naliczonego stanowi 50 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 5.000 zł (art. 86 ust. 3).

W myśl przepisu art. 86 ust.7 ustawy w przypadku usługobiorców użytkujących samochody, o których mowa w ust. 3 i 5, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 50 % kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu, nie może jednak przekroczyć kwoty 5.000 zł.

Przypadki, kiedy nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego do nabywanych przez podatnika towarów i usług zostały wymienione przez ustawodawcę w art. 88 ust. 1 w/w ustawy o VAT i przepisy § 13 - 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 ze zm.).

Zgodnie z treścią w/w przepisu ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się m. in. do nabywanych przez p odatnika:

  1. importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy;
  2. towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego;
  3. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5;

Natomiast na podstawie przepisu §13 ust. 1 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów podatnikom nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od nabytych części składowych lub usług wykorzystanych do wytworzenia przez podatnika samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy, zaliczonych przez podatnika do środków trwałych

W przedstawionym stanie faktycznym Podatnik użytkuje na podstawie umowy tzw. leasingu operacyjnego, zawartej przed 1 maja 2004 r. samochód marki "Citroen" o dopuszczalnej ładowności całkowitej 623 kg i liczbie miejsc 5.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie wyłączają możliwości obniżenia podatku na leżnego o podatek naliczony z faktur VAT dokumentujących naprawy, przeglądy techniczne oraz zakup części do pojazdu niespełniającego kryterium ładowności, określonego w przywołanym wzorze a użytkowanego na podstawie umowy leasingu - z zastrzeżeniem treści przepisu art. 88 ust. 1 pkt. 2 cyt. ustawy, tzn. zaliczeniem poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Polecamy: