Czy w przypadku skorygowania zaniżonych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP za lata 1999-2004 Spółka powinna dokonać dopłat tych składek z bieżącego wynagrodzenia pracownika, bez konieczności sporządzania korekt PIT-4 i PIT-11 za w/w okres?

Sygnatura: 1471/DPF/415/140/05/PP/2
Data: 2006-03-29
Referencje:
Autor: Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Publikator: -

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. Czy w przypadku skorygowania zaniżonych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP za lata 1999-2004 Spółka powinna dokonać dopłat tych składek z bieżącego wynagrodzenia pracownika, bez konieczności sporządzania korekt PIT-4 i PIT-11 za w/w okres?, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny.


P O S T A N A W I A


- uznać stanowisko Strony za prawidłowe


U Z A S A D N I E N I E


Ze stanu faktycznego przedstawionego w wystąpieniu Spółki, wynika, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził w 2005r. kontrolę w Spółce w zakresie m. in. zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników, ustalania uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek, do których jest zobowiązany pracodawca.

Spółka ma o wiązek skorygować dokumenty ZUS za wszystkie lata (od 1999 do 2004), w których powstały nieprawidłowości m. in. w naliczaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP oraz dokonać rozliczeń z tego tytułu z ZUS:
- w okresie od 01.12.2001r. do 31.01.2004r. do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP nie doliczano kosztów składek z tytułu zawartych umów ubezpieczenia na życie ponoszonych przez Spółkę na rzecz pracowników, którzy pozostali objęci tym ubezpieczeniem po dniu 21.09.2001r., co było niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Zdaniem Spółki w przypadku zaniżenia składek na rzecz ZUS Spółka winna dopłacić je do ZUS z bieżącego wynagrodzenia pracownika, co oznacza, że przychód z danego miesiąca należy pomniejszyć o składki ZUS bieżące i zaległe.

Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego stanowisko Spółki jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./ przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Art. 26 ust. 1 pkt 2b w/w ustawy stanowi, że podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczen u kwot, składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm./ potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu
- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 31 powyższej ustawy osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. Nr 210, poz. 2135/ pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- obniżenie nie do zy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 39 ust. 1 w/w ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru.

Spółka zgodnie z w/w przepisami pobrała w latach 1999-2004 zaliczki na podatek dochodowy, wykazując je w deklaracjach PIT-4 oraz sporządziła informacje PIT-11 zawierające faktyczne uzyskane przez pracowników przychody, jak również faktycznie pobrane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek.

W związku z powyższym brak jest podstaw do sporządzania korekt deklaracji PIT-4 i informacji PIT-11 za powyższe okresy.

Natomiast kwoty składek za okres 1999-2004t. na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne pobranych po kontroli ZUS Spółka ma obowiązek uwzględnić przy naliczaniu zaliczek na podatek dochodowy za okre s, w którym dokonano tych rozliczeń z zakładem Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z ustaleniami kontroli.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.
Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

Słowa kluczowe: