Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku akcyzowego wyszczególnionego na fakturze zakupowej, w sytuacji gdy towar zakupiony został u pośrednika zwolnionego z podatku akcyzowego?
Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokumentu SAD związanego z importem bezpłatnych próbek oraz części na gwarancję dla potrzeb własnych?

Sygnatura: II.US.OP.005/34/2003
Data: 2003-06-09
Referencje:
Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie
Publikator: -

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie w odpowiedzi na pismo z dnia 09.06.2003 r. znak: FG/GP/NIP: (...)/23/2003 informuje:

Ad. 1Ze złożonego pisma wynika, iż (...) zakupiły sól kamienną z przeznaczeniem dochemicznego przerobu. Przedmiotowego zakupu dokonano w firmie (u pośrednika), która niejest podatnikiem podatku akcyzowego, w fakturze przy sprzedaży pośrednik wyszczególniłwartość podatku akcyzowego taką, jaką kopalnia wykazała w fakturze VAT wystawionej dlapośrednika.

Zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatkuakcyzowego (Dz. U. Nr 27, poz. 269 ze zm.) na żądanie nabywcy podatnik podatkuakcyzowego, który nie został zwolniony z obowiązku podatkowego w tym podatku, jestobowiązany określić w fakturze kwotę podatku akcyzowego, zawartą w wartości sprzedażytowarów wykazanych w tej fakturze.

Jednocześnie w myśl § 25 w przypadkach określonych w § 14 ust. 2, § 15-17 i 19-20 podatnik może obniżyć należny podatek akcyzowy lub zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, pod warunkiem, że posiada dowód, iż zapłacił kwoty podatku akcyzowego wynikające z faktur korygujących, a w przypadku dokumentów celnych - kwoty podatku akcyzowego, wynikające z tych dokumentów.

Podstawą do obniżenia należnego podatku akcyzowego jest fakt ra z wyszczególnioną kwotąpodatku akcyzowego zawartego w cenie netto zakupionego towaru.Z uwagi na to, iż podmiot, który wystawia fakturę VAT dla (...) jest zwolnionyz podatku akcyzowego na podstawie § 12 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia dlatego też nie miałprawa wyodrębnić tegoż podatku w fakturze VAT.Zatem w sytuacji, gdy podatek akcyzowy nie może być wyodrębniony na fakturze VAT, to niemoże zwiększać podatku naliczonego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ww. ustawy.
Dlatego też zdaniem tut. Urzędu zajęte przez Spółkę stanowisko należałoby uznać za nieprawidłowe.

Ad. 2W § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), w jego poprzednio obowiązującym brzmieniu, określono zasadę, zgodnie z którą w przypadku przyjęcia w używanie towarów z importu, obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z dokumentu celnego jest dokonywane według zasad określonych w ustawie, bez względu na zaliczenie poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Obecnie uprawnienie dotyczące odliczenia VAT od importu rozszerzono o: "import części zamiennych do napraw gwarancyjnych opodatkowanych".

Z zapytania zawartego w piśmie wynika, iż (...) importują części w ramach gwarancji, nie wykonując jednocześnie napraw gwarancyjnych.
Zdaniem tut. Urzędu w przypadku importu części zamiennych w ramach gwarancji, kiedy podmiot sprowadzający nie świadczy usług gwarancyjnych (serwisowych) opodatkowanych podatkiem VAT - nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od importu tych części.
Dlatego też zajęte przez Spółkę stanowisko należałoby uznać za ni prawidłowe.

Polecamy: