Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej dotacji na dofinansowanie robót, finansowanych ze składek członkowskich, wykonywanych w ramach działalności statutowej

Sygnatura: PP/443-4/05/RB
Data: 2005-02-02
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Środzie Wielkopolskiej
Publikator: -

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Związek Spółek Wodnych otrzymał z Urzędu Wojewódzkiego dotacje na dofinansowanie robót finansowanych ze składek członkowskich, wykonywanych w ramach działalności statutowej.

We wniosku Strona wskazała, iż Związek Spółek Wodnych jako dobrowolnie zrzeszenie osób fizycznych i osób prawnych, działających na podstawie statutu w oparciu o ustawę z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229), którego głównym celem statutowym jest utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodnych melioracji na gruntach rolnych i łąkach, realizujący te cele w oparciu o składki członkowskie swoich członków, korzysta przy wykonywaniu tych czynności ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 1 ustawy (załącznik nr 4 do ustawy o VAT tj. usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane oznaczone symbolem PKWiU 91)

Podatnik przedstawiając własne stanowisko w sprawie uznał, że otrzymane dotacje są dla Niego obrotem, gdyż zostały przekazane na dofinansowanie konkretnych robót (art. 29 ust. 1 ustawy o VAT). Ponieważ czynności te są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, również otrzymane dotacje związane z tymi usługami podlegają zwolnieniu od podatku.

Dokonując oceny stanowiska Strony w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego, tut. organ podatkowy stwierdza, iż w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie przytoczony przez Związek Spółek Wodnych przepis art. 29 ust. 1 ustawy o z dn. 11 marca 2004r . o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535) , z związku z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy.

W myśl powołanego art. 29 ust. 1 ustawy obrotem, który jest podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest również otrzymana dotacja lub subwencja związana z dostawą lub świadczeniem usług.

Zatem, jeżeli wskazane w piśmie dotacje dotyczą czynności statutowych zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT (poz. 10 załącznika Nr 4 do ustawy - usługi świadczone przez organizacje członkowskie gdzie indziej nie sklasyfikowane - wyłącznie statutowe), to również otrzymane dotacje związane z tymi usługami są zwolnione od podatku.

Polecamy: