Pytanie podatnika dotyczy określenia stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług w odniesieniu do robót budowlano-montażowych zwiazanych z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu elektrycznego, jakim są elektrycznie napędzane i sterowane dzwony oraz sprzęt do odtwarzania hejnałów i innych dźwięków, wykonywanych w budynkach kościołów oraz w kaplicy wchodzącej w skład rezydencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Sygnatura: NP-B/005-153/04
Data: 2005-02-14
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto
Publikator: -

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Firma wykonuje m.in. instalacje elektryczne wraz z instalacją osprzętu jakim są elektrycznie napędzane i sterowane dzwony oraz wykonuje instalacje elektryczne w budynkach i budowlach do automatycznego odtwarzania hejnałów i innych sygnałów dźwiękowych wraz z instalacją osprzętu sterującego i odtwarzającego.Ponadto świadczy usługi montażu w zakresie instalacji zegarów wieżowych oraz dzwonów sterowanych elektronicznie. Powyższe roboty podatnik wykonuje m.in. w obiektach kościelnych oraz planuje je wykonywać w kaplicy wchodzącej w skład rezydencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi sklasyfikował usługi wymienione w piśmie podatnika według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i usług ( PKWiU ) w następujący sposób:- usług w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych wraz z instalacją elektrycznie napędzanych i sterowanych dzwonów oraz sprzętu sterującego i odtwarzającego hejnały i inne sygnały dźwiękowe - "Roboty instalacyjne elektryczne" - PKWiU 45.31;- usługi dotyczące budowy konstrukcji do zawieszenia dzwonów - "Roboty budowlane specjalistyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane" - PKWiU 45.25.62-00;- usługi dotyczące montażu napędu zegarów wieżowych wraz z automatyką wygrywającą hejnały lub inne sygnały dźwiękowe - "Usługi instalowania profesjonalnych przyrządów i aparatów do pomiaru czasu" - PKWiU 33.50.91-00.00 .

Zatem, dwie pierwsze kategorie spośród w/w rodzajów usług należą do robót budowlanych, zaś trzecia kategoria mieści się w dziale urządzeń oraz instumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków. W/w usługi podatnik wykonuje w budynkach kościołów oraz zamierza je świadczyć w kaplicy wchodzącej w skład rezydencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) stanowi, iż w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.Ustęp 2 tego artykułu stanowi, iż przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa powyżej, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( art. 2 pkt 12 ustawy o VAT ).Analiza w/w przepisu dowodzi, że do obiektów budownictwa mieszkaniowego zalicza się m.in. budynki kościołów zaklasyfikowane do budynków zbiorowego zamieszkania PKOB 113. Z kolei, na podstawie objaśnień wstępnych zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych ( PKOB ) ( Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm. ) budynkami mieszkalnymi są obiekty, gdy co najmniej połowa całkowitej po ierzchni użytkowej jest wykorzystywana na cele mieszkalne.W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana na cele mieszkalne, budynek taki jest klasyfikowany jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku obiektów budowlanych użytkowanych lub przeznaczonych do wielu celów klasyfikuje się je w jednej pozycji, zgodnie z ich głównym użytkowaniem.

Z przedstawionego wyżej stanu faktycznego wynika, że Podatnik świadczy usługi budowlane ( PKWiU 45 ) w budynkach kościołów. Obiekty te przeznaczone są do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowalnych ten rodzaj budynków został zaklasyfikowany do działu budynków niemieszkalnych pod numerem PKOB 1272. Tym samym , obiekty te nie mieszczą się w grupie PKOB 113, co oznacza, że wykonywanie opisanych wyżej robót budowlano-montażo-wych w kościołach podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej, wynikającej z art. 41 ust. 1 ustawy w wysokości 22%.

Wykonywanie przez podatnika robót budowlanych ( PKWiU 45.31, PKWiU 45.25.62-00 ) w rezydencji Prezydenta Rzeczypospolitej, należącej do grupy budynków zbiorowego zamieszkania ( PKOB 113 0 ) i wyznaczają-cym temu obiektowi główny charakter użytkwania ( tj. w tym przypadku mieszkalny ) - podlega opodatkowaniu wg stawki podatku w wysokości 7%, przy założeniu, że co najmniej 50% powierzchni użytkowej rezydencji Prezydenta RP jest wykorzystywana na cele mieszkalne.

Usługi montażu napędu zegarów wieżowych wraz z automatyką wygry-wającą hejnały lub inne sygnały dźwiękowe podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 22%, bez względu na rodzaj obiektu, órym są świadczone.

Polecamy: