Samochód Star rok prod. 1990 i Mercedes rok prod. 1980 ktore używam w działalności gospodarczej nie posiadają świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.

Sygnatura: NPV-443/35/04
Data: 2004-11-18
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy we Włodawie
Publikator: -

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 2004.10.29 (data wpływu 09.11.2004) w sprawie udzielenia informacji w zakresie odliczenia podatku VAT od zakupu paliw silnikowych oleju napędowego do samochodów marki "Star " rok produkcji 1990r. i Mercedes rok produkcji 1980, które nie posiadają świadectwa homologacji - Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm. ) uprzejmie wyjaśnia.

Z przedstawionego stanu faktycznego, wynika że używane samochody nie posiadają świadectwa homologacji, ale dopuszczalna ładowność wynikająca z dowodu rejestracyjnego jest większa od wartości wyliczonej na podstawie wzoru przedstawionego w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 cyt. ustawy w zakresie jakimi towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust 4, art. 120 ust 17 i 19 oraz art. 124 powyższej ustawy.

W myśl art. 88 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku VAT, obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się m.in. do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust 3 i 5 ustawy.

Z przedstawionego stanu prawnego wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa do napędu samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej uzależnione jest od łącznego spełnienia dwóch przesłanek:

- wykorzystania samochodu w działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług oraz

- zaliczenia samochodu do kategorii samochodów ciężarowych, do kategorii pojazdów specjalnych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą i udokumentowanie tego faktu świadectwem homologacji, bądź decyzją zwalniającą z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji.

Z przepisów nie wynika jednak, aby sam brak u podatnika odpisu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji skutkowały uznaniem jego pojazdu za samochód osobowy. Istotne jest bowiem , aby z homologacji wydanej dla danego typu samochodu wynikało uprawnienie, którego podatnik dowodzi, a więc że ładowność tego samochodu jest wyższa niż określona wzorem wymienionym w art. 86 ust 3 wspomnianej ustawy.

Obowiązek homologacji pojazdów oraz możliwość zwolnienia z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji wprowadzono od 1 stycznia 1984r. na mocy art. 55 ustawy z 1 lutego 1983r. - Prawo o ruchu drogowym.

Zarówno w okresie wcześniejszym jak i obecnie świadectwa te wydaje Minister właściwy ds. transportu na podstawie wyników badań homologacyjnych. Świadectwa te są przechowywane w Ministerst e Infrastruktury oraz przez podmiot (producenta, importera) dla którego zostało ono wydane. Dodatkowo zauważyć należy iż od 1984 roku producent lub importer nowych pojazdów obowiązany był dołączyć do sprzedawanych pojazdów wyciąg ze świadectwa homologacji będący dla organu rejestrującego źródłem informacji o jego danych technicznych. W świetle powyższego dla samochodu wyprodukowanego po 1 stycznia 1984r. uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, przysługuje w sytuacji, gdy z odpisu świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania takiego świadectwa wynika, iż dopuszczalna ładowność tego samochodu jest większa od wielkości wynikającej z wzoru określonego art. 86 ust 3 ustawy o podatku VAT, lub samochód ten jest pojazdem specjalnym lub pojazdem samochodowym do przewozu co najmniej 10 osób z kierowcą (art.86, ust 4 pkt 2 i 3 ustawy).

W związku z powyższym jeżeli dla ww. samochodów wyprodukowanych po 1 stycznia 1984r. (typów które Pan posiada) zostało wydane świadectwo homologacji lub decyzja zwalniająca z obowiązku jego posiadania i z ww. dokumentów wynika ładowność wyższa niż określona ww. wzorem przysługuje Panu prawo odliczenia podatku od towarów i usług w związku z zakupem paliwa do posiadanego samochodu.

W związku z tym dane z dowodu rejestracyjnego, dotyczące ładowności samochodu i liczby miejsc, można wykorzystywać do wyliczenia dopuszczalnej ładowności tylko w odniesieniu do samochodu bezspornie ciężarowego, dla którego typu nigdy nie zostało wydane świadectwo homologacji ani decyzja zwalniająca z jego uzyskania.

Ważne jest, aby podatnik pos ał inną, zgodną z przepisami prawa o ruchu drogowym dokumentację, dopuszczającą pojazd do ruchu z której będzie wynikało, że jego ładowność jest równa lub wyższa niż określona wzorem zawartym w ustawie o VAT.

To wystarczy, by uznać samochód za pojazd nie podlegający ograniczeniom wynikającym z art. 86 ust. 3 i art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

Zatem podatek naliczony przy nabyciu paliwa do napędu samochodów marki "Star" i Mercedes wykorzystywanych w działalności opodatkowanej podatkiem VAT - zdaniem tutejszego organu podatkowego - będzie podlegał odliczeniu na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 z uwzględnieniem art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dodatkowo wskazuje się, że na fakturze dokumentującej zakup paliwa powinny znajdować się poprawne dane nabywcy oraz numer rejestracyjny pojazdu.

Polecamy: