Dotyczy skutków podatkowych w związku z wystąpieniem z 5 osobowej spółki jawnej, opodatkowanej na zasadach ogólnych prowadzącej księgi handlowe.

Sygnatura: PG-2-415-41/03
Data: 2003-12-19
Referencje:
Autor: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
Publikator: -

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 27 listopada 2003 r. (wpływ do Urzędu 28 listopada 2003 r.) informuję co następuje.

Jak wynika z treści zapytania zamierza Pan wystąpić z 5 osobowej spółki jawnej, opodatkowanej na zasadach ogólnych prowadzącej księgi handlowe. Po wystąpieniu z tej spółki nie będzie Pan już prowadził działalności gospodarczej.

Według Pana zwrot wniesionego wkładu w kwocie 100,00 zł wolny jest od podatku dochodowego. Nie podlega także opodatkowaniu wartość wypłaconego udziału w zysku spółki jak i dochód z remanentu likwidacyjnego, gdyż składniki objęte remanentem zostaną w spółce.

Kwestie związane z rozliczeniem występującego wspólnika ze spółki jawnej reguluje art. 65 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), zgodnie z którym w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Rozliczenie wspólnika następuje na dzień, kiedy jego wystąpienie stał się skuteczne. Występującemu wspólnikowi wypłaca się w pieniądzu udziały kapitałowe. Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika zwraca się w naturze.

Jeżeli udział kapitałowy wspólnika występującego przy rozliczeniu wykaże wartość ujemną, jest on obowiązany zgodnie z art. 65 § 4 K.S.H. wyrów spółce przypadającą na niego brakująca wartość.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 50 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przychody otrzymane w związku ze zwrotem wkładów w spółce wolne są od podatku dochodowego, w części stanowiącej koszt ich nabycia. Natomiast nadwyżka podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, który winien być uiszczony w terminie rozliczenia podatku dochodowego za miesiąc, w którym uzyskano przychód.

Występujący ze spółki jawnej wspólnik jest także zobowiązany do zapłacenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z remanentu ustalonegow sposób określony w art. 24 ust. 3 cyt. ustawy o podatku dochodowym. Dochód ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, niebędących środkami trwałymi - takiego wskaźnika procentowego, jaki wynika z udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności, a jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja. Dla wspólnika występującego ze spółki będzie to bowiem likwidacja prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle powyższego Pana stanowisko, iż wypłacenie należnego udziału gotówką (zysku) jaki i dochód z remanentu likwidacyjnego nie podlegają opodatkowaniu jest błędne.

Powyższej odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny zawarty w piśmie, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień udzielenia odpowiedzi.