Spólka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy.

Sygnatura: 1412/PP/443-15-C/05
Data: 2005-04-21
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim
Publikator: -

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. nr 8 poz. 60) w związku ze złożonym Spółkę wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego braku obowiązku opodatkowania towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim - uznaje przedstawione we wniosku stanowisko o braku obowiązku opodatkowania towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy – za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 3 marca 2005 roku wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy.Stan faktyczny zaprezentowany przez pytającego;

Spółka prowadzi działalność gospodarczą od 25.08.1993 roku i jest podatnikiem VAT. Do listopada 2002 roku Spółka prowadziła działalność polegającą na produkcji wyrobów z drewna w XXX. W listopadzie 2002 roku Spółka zmieniła siedzibę oraz przeniosła cały posiadany majątek produkcyjny do nowej siedziby w YYY.

Spółka posiada zasadniczo wszystkie potrzebne składniki majątkowe takie jak środki trwałe, przedmiot y trwałe, środki obrotowe oraz dokumentację projektową i ofertową oraz budynek gospodarczy będący w bezpłatnym użytkowaniu. Wymagają one ponownego zorganizowania w działającą całość. Spółka prowadzi działania zmierzające do osiągnięcia tego celu. Z uwagi na uwarunkowania finansowe Spółka prowadzi prace adaptacyjne wyłącznie nakładem żywej pracy wspólników.

30 października 2002 roku Spółka dokonała ostatniej czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (sprzedaż wyrobów z posiadanych zapasów). 22 listopada 2002 roku Spółka złożyła deklarację VAT-7 za październik, w której ostatni raz wykazała sprzedaż. Począwszy od listopada 2002 roku Spółka składa deklaracje miesięczne VAT-7 w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim. W deklaracjach tych Spółka nie wykazuje podatku należnego, ponieważ po zmianie siedziby nie wystąpiły czynności opodatkowane. W deklaracjach tych Spółka wykazuje różnicę podatku naliczonego i podatku należnego rozliczoną w deklaracji VAT-7 za październik 2002 roku, jako podatek do odliczenia oraz podatek naliczony od zakupów wykazanych w deklaracjach za listopad i grudzień 2002 roku jako podatek do rozliczenia w najbliższym okresie, w którym wystąpią czynności opodatkowane (od stycznia 2003 roku Spółka nie dokonuje nowych zakupów). Od maja 2004 roku w nowych formularzach deklaracji obie kwoty wykazywane są łącznie w jednej pozycji. W końcu 2002 roku Spółka oceniła, że na skutek okoliczności okres trwania prac adaptacyjnych i organizacyjnych w nowej siedzibie, zmierzających do wznowienia produkcji będzie raczej długi i nie chce prowadzić równolegle działalności w innym zakresie, która okres ten jeszcze wydłużyłaby.

W styczniu 2003 roku Spółka zawiadomiła US o zawieszeniu działalności na 6 miesięcy następnie powtarzała to oświadczenie j eszcze 3-krotnie, za każdym razem na 6 miesięcy, tak że łącznie objęły one lata 2003 i 2004. Pisma skierowane do US nie miały na celu zawiadomienia o zaprzestaniu działalności w rozumieniu jej zakończenia lecz jedynie o przerwie w wykonywaniu działalności spowodowanym okolicznościami. Chodziło o to, aby nie narażać Spółki na ewentualne zarzuty w związku z brakiem dokumentacji z tego okresu. W opisanym stanie faktycznym Spółka postawiła następujące problemy:

  1. prawa do odliczenia podatku naliczonego,
  2. braku obowiązku zgłoszenia zaprzestania działalności,
  3. braku obowiązku opodatkowania towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy.

Tutejszy organ podatkowy działając na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz. 60)- w odniesieniu do problemu dotyczącego braku obowiązku opodatkowania towarów własnej produkcjii towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy - udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w w/w wniosku.

Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej. Zatem w sytuacji, gdy Spółka nie uległa rozwiązaniu nie powstaje o iązek opodatkowania towarów, które nie były przedmiotem dostawy.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.
Stosownie do art.14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60) interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. – art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Polecamy: