Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy i w jaki sposób należy opodatkować wynagrodzenie wypłacone spadkobiercom z tytułu zbycia udziałów na rzecz Spółki, w celu ich umorzenia, czy wynagrodzenie to podlega 19% podatkowi dochodowemu oraz czy pomniejszyć przychód o koszt uzyskania. Podmiot pyta również o sposób rozliczenia spadkobiercy zamieszkałego w Szwecji.

Sygnatura: PD-II-423/69/04
Data: 2004-09-16
Referencje:
Autor: Małopolski Urząd Skarbowy
Publikator: -

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.07.2004 r. (data wpływu 16.07.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje, co następuje:

Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy i w jaki sposób należy opodatkować wynagrodzenie wypłacane spadkobiercom z tytułu zbycia udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, czy wynagrodzenie to podlega 19% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu oraz czy pomniejszyć przychód o koszt uzyskania. Podmiot pyta również o sposób rozliczenia spadkobiercy zamieszkałego w Szwecji.
Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że spółka nabyła w celu umorzenia udziały od spadkobierców zmarłego wspólnika. Spadkobiercy to żona zamieszkała w Polsce oraz córka zamieszkała w Szwecji posiadająca obywatelstwo polskie i szwedzkie, bez certyfikatu rezydencji.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku, za przychody z kapitałów pieniężnych uznaje się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Sposób naliczania podatku określony jest w art. 30b ust. 1 cyt. ustawy.Mianowicie, od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej olskiej m.in. z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem tym jest zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 updof różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów.

Stosownie do art. 30b ust. 3 przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikacjącej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z tymi umowami jest możliwe pod warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 lit. b updof wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku z umorzeniem udziałów lub akcji w spółce mającej osobowość prawną, w tym także z odpłatnym zbyciem udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu ich umorzenia, w części stanowiącej koszt nabycia, z zastrzeżeniem ust. 17 i 18, a jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny - do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.

Przypadki, w których możliwe jest umorzenie udziałów lub akcji, określone sąw art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94 poz. 1037 ze zm.). Co do zasady umorzenie udziałów lub akcji następuje za wynagrodzeniem, które jest zwolnione od podatku dochodowego, jednakże tylko w części odpowiadającej kosztowi nabycia udziału czy też akcji. W omawianym przypadku nabycie nastąpiło w drodze spadku i w związku z tym od podatku zwolniona jest ta część wynagrodzenia, która odpowiada wartości udziałówz dnia nabycia spadku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 105 updof wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku lub darowizny - w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 cyt. ustawy m.in. osoba prawna (spółka) jest obowiązana, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku osoby zagranicznej urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzane według ustalonego wzoru (PIT-8C).

Zgodnie z art. 45 ust. 1 przywołanej ustawy podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Podatnicy osiągający dochody wymienione w art. 30b ust. 1 updof po zakończeniu roku podatkowego są obowiązani w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. dochody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną i obliczyć należny podatek dochodowy.

Ponadto, zgodnie z art. 45 ust. 7 podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a (osoby zagraniczne), jeżeli osiągnęli dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników nie obowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku lub osiągneli dochody określone w art. 30b, i zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed terminem, o których mowa w ust. 1, są obowiązani złożyć zeznania, o których mowa w ust. 1 i 1a, za rok podatkowy urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W woj. małopolskim urzędem skarbowym właściwym w sprawie opodatkowania osób zagranicznych jest Urząd Skarbowy - Kraków Śródmieście. W omawianym przypadku poprawnym formularzem do złożenia będzie zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-38 (art. 45 ust. 1a pkt 1).

W związku z powyższym, Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowegow Krakowie na podstawie przedstawionego stanu faktycznego oraz w świetle aktualnych przepisów podatkowych stwierdza, że możliwe jest zastosowanie zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ust. 1 pkt 50 lit. b jak i art. 21 ust. 1 pkt 105 updof.

Polecamy: