Jaka jest stawka podatku zryczałtowanego od usług pogrzebowych, kamieniarskich (montaż i demontaż nagrobków) oraz działalności wytwórczej nagrobków ?

Sygnatura: PDF-3/W-526/3/2003
Data: 2003-12-15
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta
Publikator: -

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem z dnia 16.10.2003 r. w sprawie stawek zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych osiągniętych z tyt. prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej wyjaśnia:

Za działalność usługową, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 z 1998 r. ze zm.), uważa się działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wydaną na podstawie odrębnych przepisów, tj. ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Za działalność usługową, w rozumieniu PKWiU, uważa się działalność, której przedmiotem są:
- wszelkie czynności świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych, tzn. usługi dla celów produkcji,
- wszelkie czynności świadczone na rzecz podmiotów gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Według PKWiU do usług zalicza się między innymi czynności o charakterze naprawczym, remontowym i konserwacyjnym, z wyłączeniem napraw gwarancyjnych wykonywanych przez producenta własnymi siłami.
Zwrócić należy uwagę, że w rozumieniu PKWiU do usług nie zalicza się czynności polegających na:- wytwarzaniu przedmiotów z materiału powierzonego przez zamawiającego.

Za działalność wytwórczą, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 z 1998 r. ze zm.), uważa się działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby.
Również sprzedaż wyrobów własnej produkcji prowadzona przez podatnika, który te wyroby wytworzył, nie jest traktowana jako oddzielny rodzaj działalności, lecz jest zaliczana do działalności wytwórczej.

Przedmiotem Pani działalności gospodarczej są:
1. Usługi pogrzebowe związane z kompleksową obsługą pogrzebu sklasyfikowane są w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 93.03 Usługi pogrzebowe i pokrewne)
2. Usługi związane z montażem i demontażem nagrobków przy pogrzebie sklasyfikowane w PKWiU 93.03.11 - 12
3. Usługi kamieniarskie polegające na montażu i demontażu nagrobków nie związane z pogrzebem sklasyfikowane w PKWiU 45.25.50 Roboty murarskie
4. Działalność wytwórcza nagrobków typu: Lastryko, Strzegom (w tym sprzedaż wyrobów własnej produkcji) sklasyfikowane w PKWiU 26.66.12 - 00.20 Pomniki i nagrobki z betonu lub ze sztucznego kamienia oraz nagrobków z kamienia naturalnego PKWiU 26.70.12 - 60.20 Pomniki i nagrobki z granitu, także łączone z kamieniem sztucznym wykonywanych z własnych materiałów.

Od ww. usług (pkt 1, 2, 3) zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku docho owym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 z 1998 r. ze zm.) zryczałtowany podatek wynosi 8,5% natomiast w odniesieniu do wytwarzania i sprzedaży nagrobków własnej produkcji (pkt 4) zryczałtowany podatek wynosi 5,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) w. cyt. ustawy.