Według jakiej stawki podatku od towarów i usług należy opodatkować usługę badania mięsa?

Sygnatura: PP-2/005/2/1100/03
Data: 2004-03-03
Referencje:
Autor: Izba Skarbowa w Krakowie
Publikator: -

dotyczy: zapytania z dnia 26.08.2003 r. złożonego do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, w sprawie stawki podatku od towarów i usług dla usług badania mięsa.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia :

Zgodnie z przepisem § 67 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), usługi związane z wykonywaniem przez lekarzy weterynarii badań mięsa i zwierząt rzeźnych, z dniem 26 marca 2002 r. zostały zwolnione z podatku od towarów i usług. Usługi wykonywania badań mięsa i zwierząt objęte są zakresem podkategorii PKWiU 74.30.11 ,,Usługi w zakresie badań i analiz składu czystości substancji".

Zwolnieniu podlegają usługi badania mięsa i zwierząt rzeźnych wykonywane na zlecenie Inspekcji Weterynaryjnej przez osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, a wyznaczone w drodze decyzji na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 ze zm.), jak również usługi badania mięsa i zwierząt rzeźnych na zlecenie podmiotów innych, niż Inspekcja Weterynaryjna.

Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, iż w przedstawionym przyp adku nie ma zastosowania art. 6 ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r., który stanowi, iż w przypadku, gdy po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wprowadzone zmiany do ustawy, o której mowa w art. 1, dotyczące nowych oznaczeń klasyfikacyjnych towarów, usług oraz obiektów budowlanych (PKWiU, PKOB) prowadziłyby do zmiany dotychczas stosowanych stawek podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, albo prowadziłyby do zwolnienia od podatku lub opodatkowania, podatnik stosuje stawki lub zwolnienie określone w ustawie, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2002 r.

Niniejsze wyjaśnienie jest sprostowaniem informacji udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie z dnia 12.09.2003 r. nr DP/443-38/1/2003.

Polecamy: