Czy z tytułu podpisania umowy użyczenia, biorący do używania, (część składową nieruchomości) zobowiązany jest uiścić podatek z tytułu tej czynności i co stanowić będzie ewentualną podstawę opodatkowania ?

Sygnatura: GM/436/PCC/1/2005
Data: 2005-02-18
Referencje:
Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu
Publikator: -

Pismem z dnia 3 stycznia 2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego dnia 04.01.2005r., uzupełnionym dnia 25.01.2005r.) podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z prośbą o wykładnię przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku od umowy użyczenia części składowej nieruchomości będącej współwłasnością łączną córek i brata podatnika (biorącego do używania). Zdaniem podatnika umowa ta będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Organ podatkowy nie podziela stanowiska podatnika.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r. ( Dz. U. Nr 86 poz. 959 ze zm. ) w art. 1 zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu w/w podatkiem. W tymże przepisie umowa użyczenia nie figuruje.

Reasumując: umowa użyczenia (art. 710 Kodeksu Cywilnego) jako czynność nie wymieniona enumeratywnie w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Polecamy: