Czy w umowie pożyczki musi być okreśona wyskość odsetek należnych oraz czy w wypadku zapisu o bezprocentowym udzielaniu pożyczki u podatnika lub u jego żony powstanie dochód podlegający opodatkowaniu?

Sygnatura: PD-1/415/18/04/LA
Data: 2004-08-30
Referencje:
Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie
Publikator: -

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na Pana zapytanie w sprawie umowy pożyczki z dnia 27.07.2004 r. wyjaśnia co następuje:

Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami) przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Zgodnie natomiast z art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego umowa pożyczki, której wartość przekroczy pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. W przypadku odpłatnego udzielenia pożyczki w/w odpłatność musi zostać zapisana w umowie i ma przeważnie charakter oprocentowania sumy pożyczki.

W myśl art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) odsetki od pożyczki są traktowane jako przychód z kapitałów pieniężnych i w związku z tym należy je wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2004 r. w pozycji "Kapitały pieniężne i prawa majątkowe". Natomiast w sytuacji spisania w/w umowy wraz z zapisem o bezprocentowym udzieleniu pożyczki w opisanym przez Pana przypadku dochód podlegający opodatkowaniu nie wystąpi ani u pożyczkobiorcy ani u pożyczkodawcy.

Jeżeli zatem stan przedstawiony w zapytaniu jest zgodny ze stanem fa ktycznym, to tut. organ podatkowy stoi na stanowisku przedstawionym powyżej.

Polecamy: