Wg ustawy o podatku od towarów i usług organizacje pozarządowe nie są automatycznie zwolnione z podatku VAT. Jedną z działalności statutowej odpłatnej są usługi gastronomiczno - hotelarskie świadczone przez podopiecznych T.P.N. w ramach rehabilitacji. Usługi gastronomiczno - hotelarskie zapisane są w zał. nr 3 ustawy o VAT pod symbolem PKWiU-552. Czy ten zapis uprawnia nas do traktowania tych usług jako usługi oznaczonej symbolem PKWiU-91?

Sygnatura: I USB III/436/235/04/kk
Data: 2005-02-18
Referencje:
Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
Publikator: -

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 października 2004r. nr TPN/553/2004 skierowane do Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej stanowiące zapytanie w przedmiocie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w rozumieniu art. 7, w tym również:

  • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl ust. 2 ww. art. 15 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Statutowa działalność organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w części obejmującej działalność pożytku licznego, nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1, działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa działalności gospodarczej i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna, zgodnie z art. 6 ww. ustawy.

Działalnością odpłatną pożytku publicznego - stosownie do art. 8 ww. ustawy - jest działalność w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, w ramach realizacji przez organizację pozarządową oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 celów statutowych, za którą pobiera wynagrodzenie. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest również sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, a także sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.

Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych, o których mowa w ust.1.

W świetle powyższego tut. Organ stwierdza, że organizacje pozarządowe, w tym m.in. organizacje członkowskie prowadzą działalność usługową, zaliczaną do działalności gospodarczej, o której mowa w ww. art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jeżeli zatem organizacja pozarządowa - w rozumieniu ww. art. 3 ust. 2 ww. ustawy - świadczy usługi, które nie wynikają ze statutu tej organizacji, to usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na ogólnych zasadach określonych w ww. ustawie z dnia 11 marca 2004r.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz załącznikiem nr 4 poz. 10 ww. ustawy o podatku od towarów i usług - zwalnia się od podatku usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane (wyłącznie statutowe), zakwalifikowane do grupowania PKWiU 91.

W związku z tym jeżeli Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych działa w oparciu o przepisy ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jest organizacją pozarządową, w tym m.in. organizacją członkowską działającą na podstawie statutu, którego celem jest między innymi odpłatne świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich przez podopiecznych w ramach rehabilitacji ( przy czym czynności te wypełniają przesłanki zaliczenia ich do grupowania PKWiU 91), to wówczas zgodnie z ww. art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy czynności te podlegałyby zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe tut. Organ stwierdza, że udzielenie prawidłowej odpowiedzi w przedmiocie określenia właściwej stawki podatku VAT na wykonywane usługi uzależnione jest od dokonania prawidłowej klasyfikacji wykonywanych czynności. Zaliczenie usług do właściwego ugrupowania PKWiU należy do obowiąz u podatnika. Organy podatkowe nie są uprawnione do wydawania opinii w tym zakresie. W przypadku zatem wątpliwości, organem uprawnionym, do którego należy się zwrócić jest Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji i Standardów Klasyfikacyjnych, 93-176 Łódź, ul. Suwalska 29.

Polecamy: