W jaki sposób amortyzować koparkę?

Sygnatura: USIA/415-19/2007
Data: 2007-07-11
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Pabianicach
Publikator: -

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14 a § 1, art. 14 b, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),uznaje za prawidłowestanowisko przedstawione w złożonym w dniu 22.06.2007 r. zapytaniu.

W dniu 22.06.2007 r. wpłynął do tut. Urzędu Pana wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zapytuje Pan czy koparkę o wartości 23.000 zł można amortyzować jednorazowo w miesiącu następnym po miesiącu zakupu i przekazania do eksploatacji oraz czy należy ją zaliczyć do pojazdów mechanicznych czy może do urządzeń. .

Zgodnie z przepisami art. 22a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania między innymi maszyny, urządzenia i środki transportu. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 1999 r. została - z mocą od 1 stycznia 2000 r. - wprowadzona Klasyfikacja Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.) Jest ona usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek amortyzacyjnych.

Grupa "5" KŚT zawiera specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty. Urządzenie jest to przedmiot umożliwiający wykonanie określonego procesu, często stanowiących zespół połączonych ze sobą części stanowiących funkcjonalną całość, służący do określonych celów. Urządzeni ą np. maszyny robocze. Koparka jest niewątpliwie maszyną roboczą przeróbczą - służy do dokonywania na przedmiotach pracy przemian fizycznych, mechanicznych. Tym samym nie można zaliczać jej do środków transportu sklasyfikowanych w grupie "7" KŚT- Środki transportu.

Począwszy od dnia 01.01.2007 r. ustawodawca zdefiniował pojęcie małego podatnika - art. 5a pkt 20 - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro; (...). Wprowadzono również przepis art. 22k ust. 7 dający małym podatnikom oraz podatnikom, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, możliwość dokonania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Z dokonanych ustaleń w tut. Urzędzie wynika, iż spełnia Pan wymogi uznania w 2007 r. za małego podatnika, zgodnie z KŚT koparka zaliczana jest do maszyn sklasyfikowanych w grupie "5", a tym samym stanowi podstawę do dokonywania odpisów amortyzacyjnych w myśl art. 22 k ust. 7.

Należy jednak pamiętać, że w 2007 r. łącznie wysokość dokonanych przez podatnika jednorazowych odpisów amortyzacyjnych (niezależnie od ilości nabytych środków trwałych) nie może przekraczać 199.000 zł - równowartość 50.000 euro. Co istotne - przy określaniu powyższego limitu nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość nie przekracza 3.500 zł. - art. 22 k ust. 10 ust. 9 ustawy.

Istotne jest również to, że jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowi pomoc de minimis.

Reasumując, przedstawione przez Pana stanowisko w sprawie należy uznać - za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu, interpretacja nie jest wiążąca dla Pana, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe, organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia - art. 14 b par. 1 i par. 2 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa.