Wnioskodawca ma wątpliwości, czy w myśl przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą VAT, rokiem podatkowym jest zawsze rok kalendarzowy czy też rok przyjęty przez podatnika zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o rachunkowości. A zatem czy Spółka powinna dokonać korekty kwoty podatku odliczonego wymaganej przepisami art. 91 ustawy VAT w miesiącu styczniu 2006 r. czy kwietniu 2006 r.

Sygnatura: 1472/RPP1/443-159/06/AM
Data: 2006-03-09
Referencje:
Autor: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Publikator: -

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem z dnia 06.12.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 12.12.2005 r.), uzupełnionym pismem z dn. 13.01.2006 r., w sprawie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego


postanawia


uznać stanowisko Podatnika, za prawidłowe.


Stan faktyczny został przedstawiony we wniosku w sposób następujący ? cyt.: ?zgodnie z umową spółki, art. 3 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 8 ust. 1 i nast. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych rok podatkowy Spółki trwa od: 01. kwietnia do 31. marca. Ostatnim miesiącem roku podatkowego Spółki w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym jest marzec 2006 r.?

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy w myśl przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą VAT, rokiem podatkowym jest zawsze rok kalendarzowy czy też rok przyjęty przez podatnika zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o rachunkowości. A zatem czy Spółka powinna dokonać korekty kwoty podatku odliczonego wymaganej przepisami art. 91 ustawy VAT w miesiącu styczniu 2006 r. czy kwietniu 2006 r.

W opinii Spółki rokiem podatkowym w świetle przepisów ustawy VAT jest rok kalendarzowy zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, zatem Spółka powinna dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy VAT w miesiącu styczniu 2006 r.

Odnosząc się do opisanego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uzasadnia swoje stanowisko jak niżej.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Przez ustawę podatkową, na gruncie Ordynacji podatkowej, rozumie się ustawę dotyczącą podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określającą podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulującą prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich (art. 3 pkt. 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera przepisów wyznaczających inny niż określony w Ordynacji podatkowej rok podatkowy, a zatem należy uznać, że użyte przez ustawodawcę w ustawie VAT pojęcie ?rok podatkowy? oznacza rok kalendarzowy. Wobec powyższego korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 o podatku od towarów i usług, powinna być sporządzana w deklaracji za miesiąc styczeń.

Polecamy: