Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy otrzymana kwota odszkodowania za rozwiązaną przed terminem umowę najmu, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Sygnatura: ZP/443-719/O4
Data: 2005-01-18
Referencje:
Autor: Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu
Publikator: -

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca jest stroną umowy (zawartej na czas określony) o świadczenie usług najmu (Spółka jest Wynajmującym). Umowa ta, z winy Najemcy ma zostać na mocy ugody obu stron rozwiązana przed terminem, na jaki została zawarta, jednakże pod warunkiem zapłaty na rzecz Wynajmującego stosownego odszkodowania. Jego wysokość, warunki i termin zapłaty strony wskażą w ugodzie.

Wnioskująca formułuje stanowisko, iż w świetle art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, w takim przypadku otrzymana kwota odszkodowania nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W przekonaniu Spółki otrzymane odszkodowanie nie będzie miało bezpośredniego związku przyczynowego ze świadczeniem usług lub dostaw.

Ustosunkowując się do przedstawionej kwestii, stwierdza się co następuje:

Stosownie do przepisów art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z przepisami art. 2 pkt 6 przywoływanej ustawy podatkowej pod pojęciem towarów rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Odszkodowanie w postaci pieniądza nie jest towarem, w umieniu w/w przepisów art. 2 pkt 6 ustawy podatkowej, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Natomiast zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 przywoływanej ustawy podatkowej, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1)przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2)zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji,

3)świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Definicja "świadczenia usług" jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej, zgodnie z ogólnym założeniem, że opodatkowanym świadczeniem usług jest każda transakcja podatnika w ramach jego działalności gospodarczej, która nie została wymieniona jako dostawa towarów. Otrzymanie odszkodowania, nie stanowi zatem świadczenia usług, w rozumieniu przepisów art. 8 ww. ustawy podatkowej.

Otrzymanie od Najemcy przez Wnioskującą (będącą Wy najmującym) odszkodowania pieniężnego z tytułu rozwiązania przed terminem umowy najmu jest czynnością, która nie wywołuje żadnych skutków w zakresie podatku VAT, nie może być bowiem kwalifikowane jako towar ani jako usługa i w konsekwencji jest neutralna dla rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług.

Reasumując, prawidłowy jest pogląd Podatnika przedstawiony we wniosku i w myśl powołanych powyżej przepisów otrzymane przez Wnioskującą odszkodowanie z tytułu rozwiązania, z winy Najemcy, przed terminem umowy najmu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Polecamy: