1. Czy wpłata na społeczny komitet budowy kanalizacji na wsi w 2003 r. może być odliczona od dochodu jako darowizna na cele wspierania inicjatyw społecznych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wsi?
2. Czy zakup przyczepki do prywatnego samochodu osobowego wykorzystywanego do działalności gospodarczej (wartość poniżej 3.500,00 zł) może stanowić koszt uzyskania przychodu?

Sygnatura: US.I.-415/04/57/04
Data: 2004-10-22
Referencje: [Referencja]
Autor: Urząd Skarbowy w Stalowej Woli
Publikator: -

Odpowiadając na państwa pismo z dnia 21.09.2004 r. (data wpływu 22.09.2004 r.) w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje jak niżej:

Przedmiotem wniosku jest informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego w zakresie uznania poniesionych w 2003 r. na budowę kanalizacji wsi jako podlegających odliczeniu od dochodu w ramach darowizny oraz uznania za koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej zakupu przyczepki do samochodu osobowego. Wyrażając swoje stanowisko w sprawie uznali państwo, że poniesione wydatki na budowę sieci kanalizacyjnej wsi będą mogły być odliczone od dochodów uzyskanych w 2003 r. oraz że zakup przyczepki do działalności gospodarczej do samochodu osobowego, której koszt wyniesie ok. 2.500,00 zł, będzie stanowił koszt uzyskania przychodu.

Z ww. pisma wynikają następujące okoliczności faktyczne, które skutkują zastosowaniem prawa podatkowego w opisany niżej sposób:

1. Darowizna

W 2003 r. dokonali państwo wpłaty na rzecz społecznego komitetu budowy kanalizacji wsi i nie uwzględnili w odliczeniach od dochodu tych wydatków w złożonym zeznaniu PIT-36 o dochodach za 2003 r. Wykonanie przez społeczny komitet budowy kanalizacji budowy sieci kanalizacyjnej i zaopatrzenia w wodę miało w istocie na celu wspieranie inicjatywy społecznej w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę. Dokonana wpłata, podlega więc odliczeniu jako darowizna przekazana na wspieranie inicjatywy społecznej w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego mogli państwo odliczyć poniesione na ww. cel wydatki od dochodów wykazanych w złożonym zeznaniu PIT-36 za 2003 r.

Wysokość tych wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, w tym wypadku na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy komitetu (art. 26 ust. 7 updf), a odliczenie przysługuje małżonkowi, na którego wystawiony jest dowód zapłaty. W przypadku wystawienia dowodu na obydwoje małżonków, kwotę można podzielić dowolnie.

II. Zakup przyczepki do samochodu osobowego

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pan Tadeusz G. prowadzi działalność gospodarczą związaną z produkcją materiałów budowlanych i wykończenia wnętrz. Z wykonywaną działalnością wiążą się częste wyjazdy w teren (zakupy materiałów i dostarczanie towarów). Wykorzystując własny, niewprowadzony do ewidencji środków trwałych samochód osobowy do celów działalności gospodarczej zamierza pan dokonać zakupu przyczepki samochodowej w celu wykorzystywania jej w prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość zakupionej przyczepki na fakturę VAT nie przekroczy 3.500,00 zł (wynosi około 2.500,00 zł).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od o sób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Z tego wynika, iż ponoszone wydatki związane z eksploatacją własnego samochodu osobowego, jak również zakupu i wykorzystywania do działalności gospodarczej przyczepki samochodowej mogą być kosztami uzyskania przychodu. Za koszt uzyskania przychodu może być uznawany jednak jedynie wydatek, który pozostaje w związku o charakterze skutkowo-przyczynowym ze źródłem przychodu. Nie stanowią natomiast kosztu uzyskania przychodu wydatki, które obiektywnie nie mogą przyczynić się do osiągnięcia przychodu z danego źródła. Ciężar wykazania, iż poniesiony wydatek ma związek z prowadzoną działalnością, a także że został poniesiony w celu uzyskania przychodu, spoczywa na podatniku. Podatnik ma możliwość odliczenia od przychodu wszelkich kosztów, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony, jeżeli podatnik jest zwolniony od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi zwolnione od podatku od towarów i usług. Zgodnie z wyjaśnieniem z dnia 22.11.2004 r. (znak: IS.II/1-0050/275/04) w przypadku przedmiotowego zakupu przysługuje odliczenie podatku naliczonego VAT.

Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa, w razie nabycia w dro dze kupna - cena ich nabycia, nie przekracza 3.500,00 zł. Wydatki na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do użytkowania (art. 22d ust. 1 ww. ustawy). W niniejszej sprawie będzie to wartość zakupu pomniejszona o naliczony podatek VAT (netto).

Reasumując, w przedstawionym stanie faktycznym zakup przyczepki do samochodu osobowego do działalności gospodarczej będzie stanowił bezpośrednio koszt uzyskania przychodu, o ile spełnione zostaną ww. warunki, a podatnik podejmie decyzję o nie zaliczeniu tego składnika majątku do środków trwałych.

W świetle powyższego, odnosząc się do stanu faktycznego przedstawionego w złożonym wniosku z dnia 21.09.2004 r., stanowisko odnośnie skutków zastosowania przepisów podatkowych uważam za prawidłowe.

Polecamy: