Czy wyliczjąc proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług do obrotu uzyskanego z czynności, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego spółka powinna zaliczyć płatności bezpośrednie do gruntów rolnych (tzw. obszarowe) otrzymywane głównie ze środków unijnych ?

Sygnatura: pp/443-5/05
Data: 2005-03-18
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Rawiczu
Publikator: -

Dnia 18 lutego 2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu wpłynęło zapytanie, czy wyliczając proporcje, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535; zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 14 poz. 113), Spółka powinna zaliczać do obrotu uzyskanego z czynności, w stosunku do których nie przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego płatności bezpośrednie do gruntów rolnych - czyli obszarowe płatne głównie ze środków unijnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka dokonuje zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak też - w niewielkim zakresie - sprzedaży zwolnionej od podatku.

Zdaniem podatnika dopłat bezpośrednich nie powinno uwzględniać się przy wyliczeniu wskaźnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

Zapytanie podatnika dotyczy wyliczenia proporcji za okres od 01.05 do 31.12.2004r., a zatem aktualnie obowiązującego stanu prawnego.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawiczu uznał przedstawione przez podatnika stanowisko za nieprawidłowe. Wynika to z następujących okoliczności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku nalicz o.

Art. 90 ust. 1 stanowi natomiast, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez Podatnika do wykonania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego jak i czynności, w związku z którym takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Powyższe oznacza, że jeżeli Podatnik jest w stanie przyporządkować dany zakup jako wykorzystywany do wykonania czynności, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, to powinien to uczynić.

Dopiero gdy nie jest to możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa wyżej, Podatnik może - zgodnie z art. 90 ust. 2 pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnością, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego.

Proporcję tę należy ustalić na 2005r. jako udział obrotu za okres od 1 maja do 31 grudnia 2004r., z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi Podatnikowi takie prawo nie przysługuje (art. 90 ust. 3 w związku z art. 163 ust. 2).

Dalej, art. 90 ust. 7 stanowi, że przy obliczeniu ww proporcji, do obrotu uzyskanego z czynności, w stosunku do których nie przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego wlicza się kwoty tych otrzymanych subwencji (dotacji), które nie są związane z dostawą towaru lub świadczeniem usługi (tych, które nie wpływają bezpośrednio na cenę).

Niewątpliwie do tego rodzaju dotacji (subwencji, dopłat) należy zaliczyć dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych.

Przepis art. 90 ust. 7 ustawy nakazuje doliczenie do obrotu uzyskanego z czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do "odliczenia" wszystkich dotacji, które nie są związane z dostawą lub świadczeniem usług. A zatem - gdyby były one przyznane w jakiś sposób na dofinansowanie mieszkań to wówczas - odwrotnie niż twierdzi Spółka - nie doliczałoby się ich do obrotu, bo wtedy byłyby to dotacje, o których mowa w art. 29 ust. 1 (tzn. miałyby one związek z dostawą lub świadczeniem usług) i ich kwota zwiększałaby obrót z tytułu sprzedaży zwolnionej.

W sytuacji opisanej przez Podatnika dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych muszą być jednak doliczone do mianownika wskaźnika, o którym mowa wyżej, przy czym, ponieważ wpłynęły na konto Podatnika w 2005r., będą miały wpływ dopiero na ustalenie wskaźnika sporządzonego po zakończeniu 2005r. (analogicznie jak w art. 19 ust. 21 ustawy).

Interpretacja powyższa dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem wniosku.

Polecamy: