Kiedy wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę stanowią koszt uzyskania przychodów ?

Sygnatura: PD-1/005/2-178/04/WK
Data: 2004-05-11
Referencje:
Autor: Izba Skarbowa w Krakowie
Publikator: -

W wyniku weryfikacji pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście z dnia 29.03.2004 r. Nr PB 1/423/4/2004/GB stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art.14b § 2 w/w ustawy stwierdza, co następuje:

Spółka w swoim piśmie, powołując się na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, utrzymujące w mocy decyzje Naczelnika Urzędu Skarbowego odmawiające stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych od dokonanych wypłat wynagrodzeń na rzecz prezesa zarządu Spółki, wnosi o potwierdzenie słuszności Jej stanowiska co do zaliczenia przedmiotowych wynagrodzeń do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art.15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.16 ust.1 ustawy. Na mocy art. 15 ust. 4 w/w ustawy koszty uzyskania przychodów są potrącalne w tym roku podatkowym, którego dotyczą. Zatem o kwalifikacji danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów decyduje spełnienie przesłanek wymienionych w w/cyt. przepisach.
Należy mieć również na uwadze fakt, że w myśl art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy, na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych nie mogą mieć wpływu zdarzenia, które są konsekwencją czynności nieważnej z mocy prawa.
Wobec powyższego, wynagrodzenie wypłacone pracownikom z tytułu umowy o pracę - co zasady - stanowi koszt uzyskania przychodów w okresie, którego dotyczy.Jednakże warunkiem koniecznym zaliczenia wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodów jest nie tylko samo świadczenie pracy na rzecz Spółki, ale również stosowna umowa, będąca podstawą wypłaconego wynagrodzenia.Jeżeli w/w przesłanki w przedmiotowej sprawie zostały spełnione, tzn. Prezes Zarządu Spółki otrzymał wynagrodzenie za świadczoną pracę, na podstawie dokumentów sporządzonych zgodnie ze stosownymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Pracy, to wynagrodzenie stanowi koszt uzyskania przychodu w miesiącach, których dotyczy.

Natomiast, jeżeli wynagrodzenie było nienależne, wypłacone zostało bez podstawy prawnej, to bez względu na to, że od wypłaconych kwot pobrano zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, nie stanowi kosztu uzyskania przychodów Spółki.

Polecamy: