Czy wypłacone członkowi zarządu spółki z o.o. wynagrodzenie stanowi dla spółki koszt uzyskania przychodu ?

Sygnatura: PB II 0801/18/2004
Data: 2004-01-20
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza
Publikator: -

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 31.12.2003 r. dot. wyjaśnienia czy umowę o pracę zawartą z członkiem Zarządu spółki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyjaśnia, że ponoszone przez spółkę kapitałową wydatki na rzecz członków zarządu, którzy swoją funkcję pełnią na podstawie umowy o pracę, są takimi samymi wydatkami z tytułu wynagrodzeń pracowniczych jak wydatki na rzecz innych, poza członkami zarządu pracowników tej spółki. Są to zatem koszty pośrednie funkcjonowania podmiotu i na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm. /, zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów.

Na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, zarząd(jednoosobowy lub wieloosobowy) jest organem wykonawczym spółki, który prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje. Podstawa prawna pełnionej funkcjiczłonka zarządu jest jednak złożona. Wynika ona z tego, że członka zarządu spółki łączy ze spółką tzw. stosunek organizacyjny, czyli więź prawna, która powstaje na skutek powołania danej osoby do pełnienia funkcji zarządcy.
W spółce z o.o. podstawą prawną powstania stosunku organizacyjnego jest uchwała wspólników. Również poza stosunkiem organizacyjnym, powstałym na skutek powołania danej osoby w skład zarządu, może istnieć także druga więź pomiędzy spółką a członkiem zarządu. W zależności od konkretnej sytuacji może to być stosunek pracy lub jeden ze stosunków cywilnoprawnych.Dopuszczalne jest też zastosowanie obu tych form jednocześnie. Wówczasprzedmiotem każdego ch stosunków prawnych są zróżnicowane prawai obowiązki. Jeżeli zatrudnienie członków zarządu następuje w ramachstosunku pracy, wówczas stosunek pracy członków zarządu regulują przepisyKodeksu pracy.

W oparciu o powyższe należy stwierdzić, że przepis art. 16 ust. 1 pkt. 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, może mieć zastosowanie do dokonywanych przez spółkę wypłat należności, które wynikają ze stosunków organizacyjnych, łączących spółkę z członkiem zarządu - powołanie na podstawie uchwały wspólników, bądź umów cywilnoprawnych - umowa o dzieło, umowy zlecenia, kontrakt menadżerski.Natomiast w/wym przepis powołanej ustawy nie ma zastosowania do umów zawartych na podstawie Kodeksu pracy.Jeżeli umowa o prace zostanie prawidłowo zawarta, tzn. z zachowaniemwymogów przewidzianych w prawie pracy, a w stosunku do członka zarząduspółki kapitałowej, również z zachowaniem wymogów stawianych takimumowom przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, to jeżeli członek zarządu będzie pracownikiem spółki i będzie wykonywał swą funkcję na podstawie umowy o pracę, do jego wypłaty wynagrodzenia ze stosunku pracy nie ma zastosowania art.16 ust. 1 pkt. 57 powołanej ustawy.

Polecamy: