dotyczy wysokości kosztów uzyskania przychodu przysługujących pracownikowi

Sygnatura: PD-415/41/04
Data: 2004-12-23
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Jaśle
Publikator: -

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.11.2004 r. w sprawie wysokości kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w przypadku zawarcia z pracownikiem dwóch umów o pracę, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje:

Zgodnie z obowiązującym od 1.01.2004 r. brzmieniem art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) koszty uzyskania przychodów z tytułu służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, w przypadku, gdy:

  • podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu pracy - wynoszą 102 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.227 zł,
  • podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy - nie mogą przekroczyć łącznie 1.840 zł 77 gr za rok podatkowy,
  • miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę - wynoszą 127 zł 82 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.533 zł 84 gr,
  • podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę - nie mogą przekroczyć łącznie 2.300 zł 94 gr za rok podatkowy.

Tym samym od tego roku <2004 r.> wysok ść "pracowniczych" kosztów uzyskania przychodów wynika wprost z przepisów ustawy. Z literalnego brzmienia powołanego powyżej art. 22 ust. 2 ustawy wynika zatem, iż bez względu na ilość zawartych przez pracownika umów o pracę z tym samym zakładem pracy - koszty uzyskania przychodów w 2004 r. wynoszą odpowiednio 102 zł 25 gr miesięcznie, a dla pracowników, których miejsce stałego lub czasowego zamieszkania położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę - 127 zł 82 gr miesięcznie. Własne stanowisko jednostki w powyższej sprawie przedstawione w przedmiotowym zapytaniu jest zatem prawidłowe i zgodne z literalnym brzmieniem art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regulującym zasady i wysokość "pracowniczych" kosztów uzyskania przychodów.

Polecamy: