Czy występuje prawo do obniżenia należnego podatku akcyzowego o podatek zapłacony przy nabyciu oleju napędowego przeznaczonego do wytworzenia paliw?

Sygnatura: PP.443/103/03
Data: 2003-08-29
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Chrzanowie
Publikator: -

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.05.2002 r. w związku z pismem z dnia 07.04.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) nawiązując do pisma Urzędu nr PP.443/87/02 z dnia 24.06.2002 r.

- Urząd Skarbowy w Chrzanowie informuje:

zgodnie z przepisami § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.01.1998 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 144, poz. 936 ze zm.) w przypadkach określonych w § 9-11, § 15 ust. 5 oraz § 17 i 18 podatnik może obniżyć należny podatek akcyzowy lub zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, pod warunkiem że posiada dowód zapłaty kwot podatku akcyzowego, wynikających z faktur i faktur korygujących, a w przypadku dokumentów celnych- kwot podatku akcyzowego, wynikających z tych dokumentów.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego oraz przeanalizowaniu posiadanych informacji Urząd Skarbowy potwierdza, że stanowisko zawarte w piśmie Podatnika jest prawidłowe; w przedstawionym przypadku spełnione są przesłanki, o których mowa w cytowanym powyżej przepisie.

Polecamy: