Czy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (deklaracje PIT-5) oraz zeznanie podatkowe za rok 2006 można złożyć w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, z uwagi na fakt tymczasowego zameldowania od miesiąca kwietnia 2006 roku w miejscowości Rabka-Zdrój ?

Sygnatura: IA-415/50/2006
Data: 2006-06-08
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy Łódź-Polesie
Publikator: -


Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.03.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym przez Panią wniosku z dnia 08.03.2006r. (data doręczenia do tutejszego organu podatkowego: 09.03.2006r.).


W dniu 09.03.2006r. tutejszy organ podatkowy otrzymał Pani wniosek z dnia 08.03.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w świetle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).
Przedmiotowy wniosek został przez Panią uzupełniony w dniach: 27.03.2006r. i 11.04.2006r.
Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że jest Pani zameldowana na pobyt stały w Łodzi przy ul. K... .
W miejscowości Rabka -Zdrój, zamierzała Pani w drugiej połowie kwietnia 2006r. rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie indywidualnej praktyki lekarskiej, jak również dokonać zameldowania na pobyt czasowy w powyższej miejscowości.
Adresem Pani stałego zameldowania miała pozostać Łodzi.
Pozarolnicza działalność gospodarcza miała być prowadzona w formie zasad ogólnych, a dochody z tego źródła przy dów miały być opodatkowane na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), tj. według skali podatkowej.
Dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych miała zostać przez Panią zaprowadzona podatkowa księga przychodów i rozchodów.Stwierdziła Pani również, że w dniu 31.12.2006r. będzie Pani przebywała w miejscowości Rabka - Zdrój.
Na tle powyższych okoliczności faktycznych zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie z następującym pytaniem;
- czy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (deklaracje PIT-5) oraz zeznanie podatkowe za rok 2006 może Pani złożyć w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, z uwagi na fakt tymczasowego zameldowania od miesiąca kwietnia 2006r. w miejscowości Rabka - Zdrój ?
Przedstawiając własne stanowisko w sprawie stwierdziła Pani, że ,,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, deklaracje PIT-5 za rok 2006, jak również zeznanie podatkowe za rok 2006 będzie Pani mogła złożyć w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu z uwagi na fakt ,,tymczasowego zamieszkania w Rabka - Zdrój".
Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, po sprawdzeniu, że zostały spełnione warunki określone w art. 14a § 1 i § 2 wyżej powołanej ustawy - Ordynacja podatkowa, udziela poniższej interpretacji.
Zapłata podatku dochodowego w Polsce jest uzależniona od istnienia obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.
Dopiero z obowiązku podatkowego wynika zobowiązanie podatkowe, tj. konkretne zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa podatku w wysokości, w termi e oraz w miejscu określonym w przepisach prawa podatkowego (art. 5 w/w ustawy - Ordynacja podatkowa).
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
Tak więc podstawowym kryterium rozstrzygającym o tym gdzie dochody powinny być opodatkowane jest miejsce zamieszkania osoby fizycznej.
W/w ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych posługuje się pojęciem ,,miejsca zamieszkania", jednakże go nie definiuje.
W polskim prawie miejsce zamieszkania zdefiniowane jest w art. 25 ustawy z dnia 16 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) w świetle którego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Na tej podstawie wyróżnia się dwa elementy konstytuujące pojęcie miejsca zamieszkania:


  • obiektywny, jakim jest faktyczne przebywanie w określonym miejscu,
  • subiektywny, polegający na zamiarze stałego pobytu.


W praktyce, wyłącznie od samego podatnika zależy, jakie będzie jego miejsce zamieszkania, bowiem tylko podatnik wie, czy miejscowość, w której przebywa, jest miejscowością w której ma zamiar przebywać w sposób stały.
Uwzględniając jednak ustalenia doktryny oraz orzecznictwo zauważyć należy, iż o danej miejscowości będzie można powiedzieć, że jest miejscem zamieszkania danego podatnika,jeżeli miejscowość tę podatnik uczynił ośrodkiem swej życiowej działalności.
O ty m zaś czy dana miejscowość jest ośrodkiem życiowej działalności podatnika, decydują różne powiązania podatnika z tą miejscowością oraz taki sposób przebywania w danej miejscowości, który dla typowego obserwatora stanowi podstawę do ustalenia, że miejsce to jest właśnie takim ośrodkiem.Można więc przyjąć, że miejscowością, w której człowiek przebywa z zamiarem stałego pobytu jest miejscowość, która tym się różni się od wszystkich innych miejscowości, że aktualnie stanowi centrum życiowej działalności danego człowieka.
Dlatego też, sama deklaracja człowieka w przedmiocie jego zamiaru stałego pobytu nie ma doniosłości prawnej, o ile nie znajduje wyrazu w jego faktycznych zachowaniach, wskazujących na to, gdzie ustanowił ośrodek swojej działalności życiowej, co tym samym oznacza,że zwrot ,,zamiar stałego pobytu" należy postrzegać w sensie zobiektywizowanym.
Warto dodać,że o miejscu zamieszkania nie decydują żadne warunki czasowe (sprowadzające się np. do konieczności zamieszkania w danej miejscowości przez określony czas).
Wyżej powołana ustawa z dnia 16 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny nie rozróżnia miejsca zamieszkania na: stałe i czasowe.
Stwierdzić należy, że art. 25 ustawy Kodeks cywilny, odwołując się do zamiaru stałego pobytu, wyraźnie nawiązuje do stałego miejsca zamieszkania danej osoby.
Z tego wnioskować należy, iż czasowym miejscem zamieszkania osoby fizycznej będzie miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem czasowego pobytu, bez zamiaru zmiany miejsca swojego stałego pobytu.
Podkreślić również należy, że pojęcie miejsce zameldowania (powołane przez Panią we wniosku) nie jest tożsame z pojęciem miejsce zamieszkania.
Pobyt stały i czasowy definiują przepisy prawa administracyjnego - ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 ze zm.).
I tak zgodnie z art. 6 ust. 1 powołanej wyżej ustawy pobytem stałym jest zamieszkanie w okre lonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
Natomiast w świetle art. 7 ust. 1 tej ustawy pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
Jednocześnie art. 8 ust. 1 powołanej wyżej ustawy wskazuje, że osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej samej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż 2 miesiące jest obowiązana zameldować się na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące na to, iż pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego.
Za okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące uważa się w szczególności wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego.
Powołane definicje pobytu stałego i czasowego wiążą się więc z techniczno - materialną czynnością zameldowania pod konkretnym adresem i wywołuje skutki prawne na gruncie prawa administracyjnego, podczas gdy z punktu widzenia funkcji prawa podatkowego zasadniczego znaczenia nabiera szersze od zameldowania pojęcie miejsca zamieszkania - powoływane w przepisach podatkowych.
Zameldowanie się, zarówno na pobyt stały, jak i czasowy stanowi dopełnienie obowiązku o charakterze ewidencyjno - administracyjnym i samo przez się nie przesądza jeszcze o rzeczywistym miejscu zamieszkania (stałego bądź czasowego) danej osoby, aczkolwiek razem z innymi okolicznościami może być brane pod uwagę przy określaniu jej miejsca zamieszkania.
Zgodnie z art. 17 § 1 wyżej powołanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ,,jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2".
Z kolei przepisy § 11 ust. 1 pkt 1 oraz § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371 oraz Nr 266, poz. 2235) stanowią:


  • § 11 ust. 1 pkt 1 - organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustał przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium,
  • § 12 ust. 1 pkt 1 - organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla podatników, którzy w trakcie roku podatkowego zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego, którego deklaracja dotyczy, a gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustał przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium.


Konkludując, stwierdzić należy, że z opisanego przez Panią w przedmiotowym wniosku stanu faktycznego wynika, że ośrodkiem interesów życiowych dla Pani będzie Rabka -Zdrój, tutaj Pani będzie mieszkać od połowy kwietnia 2006r., prowadzić działalność gospodarczą oraz faktycznie przebywać, tutaj też będzie się skupiać ośrodek majątkowych interesów.
Biorąc pod uwagę powyższe, właściwym organem podatkowym w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych prowadzonej przez Panią zarolniczej działalności gospodarczej będzie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.
Zgodnie z art. 14 a § 1 wyżej wymienionej ustawy - Ordynacja podatkowa niniejsze postanowienie zawiera interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dla określonego we wniosku stanu faktycznego i w stanie prawnym obowiązującym w dniu jej udzielenia.
Interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14 b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Polecamy:

Słowa kluczowe: