Czy zamiana gruntu związanego z budynkiem nie będącym przedmiotem zamiany korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32a updof?

Sygnatura: PD-1/415/140/04
Data: 2004-11-25
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze
Publikator: -

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 20.10.2004 r. (data wpływu - 26.10.2004 r.) działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik tut. Urzędu informuje, że stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemne zapytanie podatnika, płatnika ma obowiązek udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.
Stosownie do postanowień art. 19 ust. 2 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia w drodze zamiany m.in. nieruchomości u każdej ze stron umowy przenoszącej własność jest wartość nieruchomości zbywanej w drodze zamiany. Natomiast zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 32a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z zamiany z zastrzeżeniem ust. 2:,
a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub
b) spółdzielczego własnościowego prawa do l okalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub
c) gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a)
- jeżeli przedmiotem zamiany są wyłącznie znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości i prawa wymienione w lit. a)-c).

Z powyższego wynika, że zamiana gruntu jest wolna od podatku dochodowego jeżeli grunt ten jest związany z budynkiem lub lokalem będącym przedmiotem zamiany.
W opisanym stanie faktycznym taka sytuacja nie zachodzi. Z przesłanego aktu notarialnego z dnia 06.10.2004 r. wynika, że przedmiotem zamiany są jedynie działki oznaczone symbolem R-rola. Brak również informacji w jaki sposób i kiedy nabyliście Państwo zamienianą nieruchomość. Jeżeli zamiana nieruchomości nastąpiła przed upływem pięciu lat od jej nabycia stanowi źródło przychodów zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32a ww ustawy o podatku dochodowym.

Informacji udzielono w oparciu o aktualny stan prawny.

Polecamy: