Czy zapomoga wypłacona pracownikowi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, udzielona w indywidualnym przypadkach z powodu długotrwałej choroby pracownika lub członka jego rodziny jest wolna od podatku dochodowego?

Sygnatura: PD/423-1/05
Data: 2005-02-10
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Rawiczu
Publikator: -

W dniu 27.01.2005 r. wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy wolna od podatku dochodowego jest zapomoga pieniężna uzyskana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, udzielana w indywidualnym przypadku z powodu długotrwałej choroby pracownika lub członka rodziny. Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że regulamin ZFŚS (...), przewiduje udzielanie zapomóg w trudnej sytuacji życiowej. Zdaniem wnioskodawcy zapomogi udzielane z powodu indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, czy długotrwałej choroby, pochodzące z pieniędzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są wolne od podatku dochodowego. Wg podatnika brak jest przeszkód, by spod działania art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyłączyć zapomogi udzielane z powodu indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, czy długotrwałej choroby, pochodzące z pieniędzy Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych. Ustawa o zakładowym funduszu świadczen socjalnych pozwala z funduszu świadczeń socjalnych udzielać pomocy materialnej, natomiast poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie świadczeń socjalnych. Jeśli regulamin przewiduje dzielenie zapomóg na w/w cele zapomoga taka jest wolna od podatku dochodowego.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawiczu stwierdził, iż stanowisko wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe.

W świetle przepisów art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późniejszymi zmianami) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego aju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W przypadku, gdy podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 tej ustawy, w brzmieniu obowiązującym w 2005 r., zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych są zapomogi wypłacone w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79 tegoż artykułu.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu, należy stwierdzić, iż w świetle obowiązujących przepisów ze zwolnienia od podatku korzysta tylko wypłata zapomóg z tytułów wymienionych w cytowanym przepisie do wysokości 2.280,00 zł rocznie. Jeżeli zostanie wypłacona zapomoga w wysokości przekraczającej w roku podatkowym kwotę 2.280,00 zł, to nadwyżka ponad tę kwotę podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Interpret ja powyższa dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia będacego przedmiotem wniosku.

Polecamy: