Zapytanie podatnika dotyczy możliwości skorzystania z prawa do ponownego wyboru zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Sygnatura: PP/443-1/05
Data: 2005-01-31
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich
Publikator: -

Pismem z dnia 5 stycznia 2005 roku zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług.

Pana zapytanie dotyczy możliwości skorzystania z prawa do ponownego wyboru zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

W lipcu 1999 roku dokonał Pan zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, deklarując miesiąc lipiec 1999 roku jako miesiąc rozpoczęcia dokonywania rozliczeń w zakresie podatku VAT.

W dniu 24.06.2002r. wykonywana przez Pana działalność gospodarcza została zawieszona i od tego momentu do dnia złożenia wniosku tj. do dnia 05.01.2005r. nie uzyskiwał Pan żadnych obrotów, czego potwierdzeniem są złożone w tut. organie podatkowym zerowe deklaracje VAT-7.

W swoim wniosku zwraca się Pan z zapytaniem, czy w związku z zaistniałą sytuacją może Pan złożyć wniosek o ponowny wybór zwolnienia od podatku VAT.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego w piśmie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich wyjaśnia.

Zgodnie z art.113, ust.11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535) podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust.1.

Trzyletni termin, o którym mowa w w/w przepisie liczony jest od końca miesiąca, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia co oznacza, że ponowne zwolnienie od podatku może przysługiwać podatnikowi w trakcie roku podatkowego, od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływają 3 lata od daty utraty prawa do zwolnienia lub rezygnacji ze zwolnienia.

Ponowne skorzystanie przez podatnika ze zwolnienia podmiotowego możliwe jest przy spełnieniu warunku, określonego w art.113, ust.1 w/w ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Do wartości nie wlicza się kwoty podatku. Do wartości sprzedaży, zgodnie z ust.2 tego artykułu nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów które na podstawie ustawy o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jak wynika z Pana pisma, zrezygnował Pan ze zwolnienia od podatku od towarów i usług od miesiąca lipca 1999r. Upłynął zatem okres 3-ch lat, licząc od końca miesiąca, w którym zrezygnował Pan ze zwolnienia. Ponadto spełnił Pan warunek, o którym mowa w art. 113, ust.1 ustawy o VAT, tj. nie przekroczył Pan w poprzednim roku podatkowym, określonej w tym artykule wartości sprzedaży, umożliwiającej korzystanie ze zwolnienia. Kwotę określoną w art.113, ust.1 ustawy o VAT oblicza się według średniego kursu euro, ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 100 zł i ogłaszana jest ona przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 grudnia poprzedzającego rok podatkowy

Spełnienie powyższych warunków, określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, daje Panu prawo do zwolnienia od podatku VAT z zastrzeżeniem, że w przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w art.113, ust.1 ustawy o VAT, zgodnie z art.113, ust.5 ustawy, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie przewidują kierowania do urzędu skarbowego specjalnego wniosku w sprawie ponownego skorzystania ze zwolnienia podmiotowego. Należy jednak podkreślić, że przepis art.96 ust.12 ustawy o podatku od towarów i usług nakłada na podatnika obowiązek zgłaszania urzędowi skarbowemu wszelkich zmian danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym. Zatem podatnik, który podejmie decyzję o skorzystaniu z przysługującego mu na mocy art.113, ust.11 ustawy prawa ponownego zwolnienia od podatku od towarów i usług, obowiązany jest zgłosić tę zmianę urzędowi skarbowemu, składając w tym celu formularz VAT-R ze wskazaniem miesiąca, od którego zamierza korzystać ze zwolnienia.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Zgodnie z art.14b§1 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, natomiast zgodnie z art.14b§2 tej ustawy wiąże właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Polecamy: